Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału – mgr inż. Maciej Kuk

Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
tel. (34) 310 95 61, pok. 106

 
 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami posiada następująca strukturę wewnętrzną:

1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

a) stanowisko głównego specjalisty – stanowisko w szczególności do spraw kontroli poprawności wykonania prac geodezyjnych przed przyjęciem ich do zasobu geodezyjnego
tel. (34) 310 95 56, pok. 98

b) stanowisko do spraw sprzedaży map i ewidencji wypisów i wyrysów
tel. (34) 310 95 57, pok. 96, 99

c) stanowisko do spraw ewidencji zgłoszeń prac geodezyjnych
tel. (34) 310 95 57, pok. 95, 99

d) stanowisko do spraw przygotowania materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych
tel. (34) 310 95 57, pok. 99

e) stanowisko do spraw numeracji porządkowej nieruchomości i archiwizacji zasobu
tel. (34) 310 95 57, pok. 99

f) stanowisko do spraw ewidencji i uzgadniania dokumentacji projektowej
tel. (34) 310 95 53, pok. 93

g) stanowisko do spraw obsługi geodetów i aktualizacji bazy osnów geodezyjnych
tel. (34) 310 95 57, pok. 95, 99

h) stanowisko do spraw administrowania systemem oraz bazami i zasobami Krajowego Systemu Informacji o Terenie
tel. (34) 310 95 59, pok. 105

i) stanowisko do spraw aktualizacji mapy ewidencji gruntów i budynków
tel. (34) 310 95 57, pok. 99

j) stanowisko do spraw aktualizacji mapy zasadniczej
tel. (34) 310 95 57, pok. 99.

2) Referat Ewidencji Gruntów

a) stanowisko kierownika referatu ewidencji gruntów – stanowisko w szczególności do spraw kontroli i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawcza klasyfikacja gruntów
tel. (34) 310 95 52, pok. 92

b) stanowisko do spraw prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z terenu miasta Kłobuck
tel. (34) 310 95 51, pok. 91

c) stanowisko do spraw prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z terenu gminy i miasta Krzepice oraz gminy Lipie
tel. (34) 310 95 55, pok. 97

d) stanowisko do spraw prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z terenu gminy Miedźno i Kłobuck (obszar wiejski) oraz prowadzenia postępowań scaleniowych
tel. (34) 310 95 51, pok. 91

e) stanowisko do spraw prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z terenu gminy Opatów, Panki i Popów
tel. (34) 310 95 55, pok. 97

f) stanowisko do spraw prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z terenu gminy Przystajń i Wręczyca Wielka
tel. (34) 310 95 54, pok. 94

g) stanowisko do spraw prowadzenia kancelarii Wydziału
tel. (34) 310 95 60, pok. 107.

3) Referat Gospodarki Nieruchomościami

a) stanowisko do spraw w szczególności wywłaszczenia nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu
tel. (34) 310 95 50, pok. 90

b) stanowisko do spraw w szczególności regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu (drogi)
tel. (34) 310 95 54, pok. 94

c) stanowisko do spraw gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu
tel. (34) 310 95 62, pok. 136

d) stanowisko do spraw ochrony gruntów rolnych oraz postępowań w sprawach odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne
tel. (34) 310 95 62, pok. 136

e) stanowisko do spraw w szczególności wywłaszczeń nieruchomości w celu przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
tel. (34) 310 95 50, pok. 90.

 

Podstawowe zadania Wydziału:

1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

 • prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie

 • zakładanie i aktualizowanie mapy zasadniczej oraz zakładanie osnów szczegółowych

 • kontrolę opracowań przyjmowanych do zasobu powiatowego oraz udostępnianie tego zasobu

 • wykonywanie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

b) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

2) Referat Ewidencji Gruntów:

a) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym:

 • utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualizacji tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi

 • zawiadamianie o dokonanych zmianach ewidencyjnych

 • udostępnianie danych ewidencyjnych

 • okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych

 • współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania w dziedzinie utworzenia i sfinansowania systemu dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków i rejestrami publicznymi, prowadzonymi przez te organy i jednostki organizacyjne z zakresu: planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatku i świadczeń, statystyki publicznej, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, ewidencji gospodarstw rolnych

 • przekazywanie urzędom statystycznym wykazów oddanych do użytku budynków i mieszkań oraz ich ubytków

 • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych

b) wykonywanie spraw w zakresie scaleń i wymiany gruntów, w tym:

 • współpraca z gminami w celu określenia potrzeb w zakresie prac scaleniowo–wymiennych

 • analiza wpływających wniosków w sprawie dokonania scaleń i wymian gruntów pod kątem ich zasadności

 • sporządzanie planów prac scaleniowo-wymiennych

 • prowadzenie postępowania scaleniowego i wymiennego

c) informowanie mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym oraz udzielanie mieszkańcom pomocy w zakresie informacji o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych.

3) Referat Gospodarki Nieruchomościami:

a) w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:

 • przejmowanie, nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

 • gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa

 • sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie, użyczanie, najem i dzierżawę, aktualizacja opłat i czynszów

 • przekazywanie nieruchomości na cele szczególne, dokonywanie darowizn oraz zamian nieruchomości

 • sposób zagospodarowania i użytkowania nieruchomości

 • wywłaszczenie nieruchomości i zwrot wywłaszczonych nieruchomości,

 • zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży nieruchomości oraz ustalenie wartości nieruchomości

 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne

b) w zakresie gospodarki mieniem Powiatu:

 • tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości

 • gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości

 • sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd użytkowanie, najem i dzierżawę, aktualizacja opłat i czynszów

 • przekazywanie nieruchomości na cele szczególne, dokonywanie darowizn oraz zamian nieruchomości

 • sposób zagospodarowania i użytkowania nieruchomości

 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • opracowywanie projektów zasad gospodarowania mieniem Powiatu

 • współudział w inwentaryzacji przejmowanego i zbywanego mienia

c) w zakresie gospodarki gruntami rolnymi, wspólnot gruntowych i mienia gminnego:

 • regulacja stanu prawnego nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej

 • przyznawanie prawa własności działki dożywotniego użytkowania i pod budynkami

 • ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnoty gruntowe bądź mienie gminne

 • ustalanie wykazu osób upoważnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Metryczka
 • wytworzono:
  21-05-2004
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  21-05-2004 12:12
  przez: Maciej Biernacki
 • zmodyfikowano:
  03-03-2014 12:34
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 7993
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×