Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Naczelnik Wydziału – mgr inż. Maciej Kuk

Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
tel. (34) 310 95 61, pok. 106

 
 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru posiada następującą strukturę wewnętrzną:

a) stanowisko p/o z-cy naczelnika Wydziału - w szczególności do spraw weryfikacji poprawności wykonania prac geodezyjnych przed przyjęciem ich do zasobu geodezyjnego
tel. (34) 310 95 56, pok. 97

b) stanowisko do spraw sprzedaży map i ewidencji wypisów i wyrysów
tel. (34) 310 95 57, pok. 96, 99

c) stanowisko do spraw ewidencji zgłoszeń prac geodezyjnych
tel. (34) 310 95 54, pok. 94

d) stanowisko do spraw przygotowania materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych
tel. (34) 310 95 54, pok. 94

e) stanowisko do spraw archiwizacji zasobu
tel. (34) 310 95 58, pok. 99

f) stanowisko do spraw koordynacji projektowanych przebiegów sieci uzbrojenia terenu - dokumentacji projektowej
tel. (34) 310 95 53, pok. 93

g) stanowisko do spraw obsługi geodetów i aktualizacji bazy osnów geodezyjnych
tel. (34) 310 95 64, pok. 95

h) stanowiska do spraw aktualizacji części graficznej bazy danych (mapy)
tel. (34) 310 95 58, pok. 99

i) stanowisko do spraw prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z terenu gminy Kłobuck, obr. Zakrzew oraz scalania nieruchomości
tel. (34) 310 95 52, pok. 134

j) stanowisko do spraw prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z terenu miasta Kłobuck, gm. Miedźno oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów
tel. (34) 310 95 30, pok. 133

k) stanowisko do spraw prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z terenu gminy i miasta Krzepice, gm. Lipie, Panki, Przystajń, Popów oraz Opatów
tel. (34) 310 95 63, pok. 135

l) stanowisko do spraw prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z terenu gminy Wręczyca Wielka
tel. (34) 310 95 36, pok. 132

m) stanowisko do spraw obsługi interesantów w szczególności wydawania wypisów rejestru gruntów
tel. (34) 310 95 27, pok. 108

n) stanowisko do spraw obsługi poczty wychodzącej oraz spraw związanych z pracą komorników sądowych
tel. (34) 310 95 33, pok. 113

o) stanowisko do spraw prowadzenia kancelarii Wydziału
tel. (34) 310 95 60, pok. 107.

 

 

Podstawowe zadania Wydziału:

1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

 • prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie

 • zakładanie i aktualizowanie mapy zasadniczej oraz zakładanie osnów szczegółowych

 • kontrolę opracowań przyjmowanych do zasobu powiatowego oraz udostępnianie tego zasobu

 • wykonywanie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

b) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

2) Referat Ewidencji Gruntów:

a) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym:

 • utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualizacji tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi

 • zawiadamianie o dokonanych zmianach ewidencyjnych

 • udostępnianie danych ewidencyjnych

 • okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych

 • współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania w dziedzinie utworzenia i sfinansowania systemu dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków i rejestrami publicznymi, prowadzonymi przez te organy i jednostki organizacyjne z zakresu: planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatku i świadczeń, statystyki publicznej, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, ewidencji gospodarstw rolnych

 • przekazywanie urzędom statystycznym wykazów oddanych do użytku budynków i mieszkań oraz ich ubytków

 • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych

b) wykonywanie spraw w zakresie scaleń i wymiany gruntów, w tym:

 • współpraca z gminami w celu określenia potrzeb w zakresie prac scaleniowo–wymiennych

 • analiza wpływających wniosków w sprawie dokonania scaleń i wymian gruntów pod kątem ich zasadności

 • sporządzanie planów prac scaleniowo-wymiennych

 • prowadzenie postępowania scaleniowego i wymiennego

c) informowanie mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym oraz udzielanie mieszkańcom pomocy w zakresie informacji o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych.

Metryczka
 • wytworzono:
  21-05-2004
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  21-05-2004 12:12
  przez: Maciej Biernacki
 • zmodyfikowano:
  02-07-2018 14:22
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 14824
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl