Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego


Kwalifikacja wojskowa – orzeczenie Powiatowej Komisji Lekarskiej

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Powiatowa Komisja Lekarska w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
Tel. (34) 310 06 61

Wymagane dokumenty:

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
1. Burmistrzowi/Wójtowi – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
2. Powiatowej Komisji Lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny (roczniki starsze) przedstawia:
1. Burmistrzowi/Wójtowi – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
2. Powiatowej Komisji Lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień – wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa)

Sposób załatwienia sprawy:
1. Wydanie przez Powiatową Komisję Lekarską orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej.
2. Wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczka wojskowa), przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Termin załatwienia sprawy: w dniu stawienia się na kwalifikację wojskową

Opłaty: bez opłat

Tryb odwoławczy:
Od orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień, odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Orzeczenie to może być zmienione przez Wojewódzką Komisję Lekarską w Katowicach również z urzędu, jeżeli zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa.

Uwagi:
Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia są obowiązani stawić się do kwalifikacji wojskowej, w określonym terminie i miejscu.
Osoba zameldowana na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający powyżej trzech miesięcy na terenie gminy powiatu kłobuckiego, obowiązana jest stawić się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu wskazanym przez Burmistrza/Wójta w wezwaniu imiennym lub w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
Osoba która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym Burmistrza/Wójta właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z poźn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2018, poz. 1982)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 2096 z późn.zm.)

 


Zezwolenia na sprowadzenie zwłok

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
ul. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
Tel/ faks. (34) 310 06 63

Wymagane dokumenty :

Wydanie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich. Wniosek powinien zawierać następujące dane:
- nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej
- datę i miejsce zgonu
- miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione
- miejsce pochówku
- środek transportu , którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie
- nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy
- wskazanie firmy i jej siedziby, która organizuje sprowadzenie zwłok lub prochów do kraju

W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej. Dokument powinien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.


Dokumenty do pobrania:

- PDFWniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok_szczątków.pdf

- PDFOświadczenie.pdf

- PDFUpoważnienie.pdf

 

Miejsce odbioru:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
ul. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
Tel/ faks. (34) 310 06 63

Opłaty: wniosek i wydanie decyzji są zwolnione od opłat

Termin załatwienia: niezwłocznie wydawana jest decyzja na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku

Tryb odwoławczy: od decyzji stronie przysługuję prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w ciągu 14 dni za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego.

Uwagi:
Jeżeli z wnioskiem o wydanie zezwolenia występuje bezpośrednio firma pogrzebowa musi być do wniosku dołączone upoważnienie lub pełnomocnictwo dla tej firmy wystawione przez członka rodziny lub osobę zajmującą się pochówkiem. Poza tym firma pogrzebowa we wniosku musi wpisać markę i numer rejestracyjny samochodu, którym będą transportowane zwłoki lub szczątki ludzkie i dołączyć atest sanitarny samochodu ewentualnie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019r, poz.1473)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r. Nr 249, poz. 1866 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 2096)

 


Rejestracja stowarzyszeń zwykłych

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
Kancelaria Starostwa - pokój nr 25 na parterze

Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, określające nazwę i adres siedziby stowarzyszenia.  Do wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, należy dołączyć:

- regulamin działalności stowarzyszenia (oryginał)

- listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli (co najmniej trzech założycieli)

- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu

- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ

- protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały : o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub o wyborze zarządu oraz o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia (oryginał)

Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

 

Dokumenty do pobrania:

- PDFWniosek stowarzyszenia zwykłego posiadającego Przedstawiciela.pdf

- PDFWniosek stowarzyszenia zwykłego posiadającego Zarząd.pdf

- PDFWniosek o dokonanie skreślenia z ewidencji stowarzyszenia zwykłego.pdf

 

Miejsce odbioru:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Ul. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
Tel/ faks. (34) 310 06 63

Opłaty:

- procedura rejestracji stowarzyszenia zwykłego nie podlega żadnym opłatom
- wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszenia zwykłego – 17 zł

 

Termin załatwienia:

- 7 dni w przypadku wpisu bez braków

- 7 dni od dnia uzupełnienia braków we wniosku (nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność).
 

Tryb odwoławczy:
w przypadku, gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienie jego braków, bądź nie zostanie złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

 

Uwagi:

Zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy o stowarzyszeniach, stowarzyszenie zwykłe stanowi uproszczoną formę stowarzyszenia, nieposiadającą osobowości prawnej.

Stowarzyszenie zwykłe nie może (art. 42 ust.1 ):

- powoływać terenowych jednostek organizacyjnych

- zrzeszać osób prawnych

- prowadzić działalności gospodarczej

- prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. (art. 42 ust. 2)

Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach (art. 42 ust. 3)
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 713)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 2 maja 2016r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016r. poz. 644)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 2096)

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-09-2004
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  30-09-2004 12:10
  przez: Maciej Biernacki
 • zmodyfikowano:
  28-08-2019 15:42
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 10006
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl