Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Miejsce załatwienia:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
ul. ks. I. Skorupki nr 46
42-100 Kłobuck

- pokój 108 B
tel. (034) 310-06-48 - gm. Kłobuck, Lipie, Przystajń, Opatów, Wręczyca Wielka
- pokój 108 A
tel. (034) 310-06-49 - gm. Krzepice, Panki 
tel. (034) 310-06-49 - gm. Popów. Miedźno

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski i załączniki należy składać w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kłobucku – pok. nr 108 B na I piętrze, uiszczając stosowną opłatę skarbową.

Wymagane dokumenty:
1. Oryginał dziennika budowy.
2. Oświadczenie kierownika budowy: o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami; o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
W przypadku złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w  ww. oświadczeniu  kierownik budowy, zamieszcza  informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust.6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.
3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
4. Protokoły badań i sprawdzeń (oryginał + kopia):

 1. instalacji elektrycznej
 2. instalacji gazowej
 3. przewodów kominowych.

5. Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy (oryginał + kopia):

 1. elektroenergetycznego
 2. wodociągowego
 3. kanalizacyjnego
 4. gazowego.

6. Stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (oryginał + kopia):

 1. Państwowej Straży Pożarnej
 2. Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

7. Dokumentacja  geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe (oryginał + kopia).
8. Decyzję o pozwoleniu na budowę (oryginał + kopia).
9. Projekt budowlany (do wglądu).
10. Inne: pełnomocnictwa pisemne.
11. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PDFWniosek o pozwolenie na użytkowanie.pdf, PDFKarta ewidencyjna ds. statystycznych.pdf).

Miejsce odbioru:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
ul. ks. I. Skorupki nr 46
42-100 Kłobuck

- pokój 108 B
tel. (034) 310-06-48 – gm. Kłobuck,  Lipie, Przystajń, Opatów, Wręczyca Wielka
- pokój 108 A
tel. (034) 310-06-49 – gm. Popów, Miedźno
- pokój 108 B
tel. (034) 310-06-49 – gm. Krzepice, Panki

Opłaty:
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia:
30 dni

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach - 40-015 Katowice, ul. Francuska nr 8 za pośrednictwem tut. organu nadzoru budowlanego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:
Art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z  późn. zm.).

 

Zgłoszenie do użytkowania budynku (zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku)

Miejsce załatwienia:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
ul. ks. I. Skorupki nr 46 
42-100 Kłobuck

- pokój 108 B
tel. (034) 310-06-48 - gm. Kłobuck, Lipie, Przystajń, Opatów, Wręczyca Wielka
- pokój 108 A
tel. (034) 310-06-49 - gm. Popów, Miedźno
- pokój 108 A
tel. ( 034) 310-06-49 - gm. Krzepice, Panki.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski i załączniki należy składać w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – pok. nr 108B na I piętrze.

Wymagane dokumenty:
1. Oryginał dziennika budowy.
2. Oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także-w razie korzystania- drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynków lub lokalu.
W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w  ww. oświadczeniu  kierownik budowy, zamieszcza  informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust.6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.
3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
4. Protokoły badań i sprawdzeń (oryginał + kopia):
a) instalacji elektrycznej
b) przewodów kominowych
c)  instalacji gazowej.
5. Potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy (oryginał + kopia):
a) elektroenergetycznego
b) wodociągowego
c) kanalizacyjnego
d) gazowego.
6. Dokumentacja  geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe (oryginał + kopia).
7. Decyzja o pozwoleniu na budowę (oryginał + kopia).
8. Projekt budowlany (do wglądu).
9. W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonania robót, do wniosku o zakończeniu budowy, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. a), powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
10. Inne: pełnomocnictwa pisemne.
11. Wniosek - zgłoszenie do użytkowania budynku (zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku) (PDFZawiadomienie o zakończeniu budowy.pdf, PDFKarta ewidencyjna ds. statystycznych.pdf).

Miejsce odbioru:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
ul. ks. I. Skorupki nr 46
42-100 Kłobuck

- pokój 108 B
tel. (034) 310-06-48 – gm. Kłobuck, Lipie, Przystajń, Wręczyca Wielka, Opatów
- pokój 108 A
tel. (034) 310-06-49 – gm. Popów, Miedźno
- pokój 108 A
tel. (034) 310-06-49 – gm. Krzepice, gm. Panki. 

Termin załatwienia:
 14 dni

Tryb odwoławczy:
Odwołanie przysługuje tylko w przypadku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji wobec przyjęcia do użytkowania budynku. Odwołanie wnosi się do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach – Katowice, ul. Francuska 8; 40-015 Katowice za pośrednictwem tut. organu nadzoru budowlanego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:
Art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1409 z późn. zm.).

 

Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych

Miejsce załatwienia:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
ul. ks. I. Skorupki nr 46
42-100 Kłobuck

- pokój 108B
tel. (034) 310-06-48 – obszar całego powiatu

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski i załączniki należy składać w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kłobucku ul. ks. I. Skorupki nr 46, 42-100 Kłobuck – pok. nr 108B na I piętrze.

Wymagane dokumenty:
1. Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową.
2. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi (jeśli jest on konieczny).
3. Oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadkach gdy konieczność sporządzenia w/w planu przewidziana jest w projekcie budowlanym).
4. Zaświadczenie kierownika budowy (inspektora nadzoru) o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego wraz z decyzją stwierdzenia przygotowania zawodowego (uprawnienia).
5. Dziennik budowy (zarejestrowany przez urząd wydający pozwolenie na budowę/rozbiórkę).
6. Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
7. Wniosek - zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych (PDFZgłoszenie rozpoczęcia budowy (robót budowlanych).pdf).

Miejsce odbioru:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
ul. ks. I. Skorupki nr 46
42-100 Kłobuck

- pokój 108B
tel. (034) 310-06-48 – obszar całego powiatu

Termin załatwienia:
W dniu  złożenia  kompletnego wniosku o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Podstawa prawna:
Art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

 

Przyjmowanie wniosków w sprawach należących do właściwości inspektoratu

Miejsce załatwienia:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
ul. ks. I. Skorupki nr 46
42-100 Kłobuck

- pokój nr 108 A, B
tel. (034) 310-06-48 – gm. Kłobuck, Przystajń,  Lipie, Opatów, Wręczyca Wielka
tel. (034) 310-06-49 – gm.  Popów, gm. Miedźno
tel. (034) 310-06-49 – gm. Panki, gm. Krzepice   

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski i załączniki należy składać w Powiatowym inspektoracie Nadzoru Budowlanego ul. ks. I. Skorupki nr 46, 42-100 Kłobuck – pok. nr 108B na I piętrze

Termin załatwienia:
1 miesiąc

Podstawa prawna:
Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z  2013 r. poz. 1409 z póżn. zm.).

Metryczka
 • wytworzono:
  17-12-2004
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  17-12-2004 12:31
  przez: Maciej Biernacki
 • zmodyfikowano:
  16-02-2016 08:22
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 13771
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×