Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Komunikacji i Transportu

  

 

I N F O R M A C J A

Informujemy, że mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, w Wydziale Komunikacji i Transportu zachowana jest ciągłość pracy
i realizacja wszelkich zadań merytorycznych.   

Dbając o zachowanie bezpieczeństwa Państwa i pracowników obecność w Wydziale Komunikacji i Transportu, przy zachowaniu reżimu sanitarnego możliwa jest tylko i wyłącznie po uprzednim umówieniu przez elektroniczny system rezerwacji wizyt w Wydziale
pod adresem: http://www.bezkolejki.eu/powiatklobucki lub umówieniu telefonicznym tel. (34) 321 45 00, 511 182 634.

 

Elektroniczny system rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku jest dostępny pod następującym adresem:
 
 

 
Jak załatwić sprawę

Wydział Komunikacji i Transportu - dane kontaktowe

I. Rejestracja pojazdów

PDFWykaz opłat (23.08.2017).pdf
PDFOpłata skarbowa.pdf
PDFPełnomocnictwo.pdf

VI. Pojazdy usunięte z drogi

VII. Zarządzanie ruchem na drogach

 

I. Rejestracja pojazdów


Sprawdź czy możesz odebrać dowód rejestracyjny

1. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP

2. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/starostwie

3. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w tym samym mieście/starostwie

4. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

5. Rejestracja pojazdu zabytkowego

6. Rejestracja pojazdu marki SAM

7. Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela

8. Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań

9. Rejestracja pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną

10. Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu

11. Wyrejestrowanie pojazdu

12. Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego

13. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela (nie powodującą zmiany organu rejestrującego) i/lub nazwiska właściciela (bez zmiany prawa własności)

14. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

15. Dopisanie lub skreślenie współwłaściciela

16. Wymiana zniszczonych lub zagubionych tablic rejestracyjnych

17. Wymiana tablic rejestracyjnych wydanych przed 1 maja 2000 r na wniosek właściciela (Wymiana czarnych tablic rejestracyjnych)

18. Wydanie tablic indywidualnych

19. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika

20. Wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu

21. Dokonanie adnotacji o VAT w dowodzie rejestracyjnym

22. Dokonanie adnotacji o zastawie rejestrowym

23. Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o zastawie rejestrowym

24. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

25. Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

26. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy (HAK), nauki jazdy (L), usług taksówkowych (TAXI)

27. Zawiadomienie o innych zmianach technicznych pojazdu

28. Zawiadomienie o zmianie numeru podwozia lub ramy w zarejestrowanym pojeździe

29. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu

38. Wydanie wtórnika pozwolenia czasowego

39. Wydanie zgody (decyzji) do wykonania tabliczki znamionowej zastępczej

do góry 

II. Prawa jazdy


Sprawdź czy możesz odebrać prawo jazdy

1. Ponowne ubieganie się o prawo jazdy/pozwolenie na kierowanie tramwajem

2. Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres nieprzekraczający 1 roku

3. Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok

4. Wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowej

5. Wydanie krajowego prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy

6. Wydanie krajowego prawa jazdy - rozszerzenie uprawnień

7. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

8. Wydanie prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, adresu, upływ terminu ważności badań lekarskich)

9. Wydanie wtórnika pozwolenia na kierowanie tramwajem

10. Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty (zagubienie, kradzież) lub zniszczenia

11. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami

12. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM

13. Wymiana pozwolenia wojskowego na prawo jazdy
14. Wymiana praw jazdy "starego typu" na dokumenty zgodne z obowiązującym wzorem

15. Wymiana zagranicznego prawa jazdy określonego w konwencjach o ruchu drogowym lub wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym16. Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym

17. Zwrot prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem osobie, która była go pozbawiona przez okres przekraczający 1 rok

18. Zwrot prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem zatrzymanego na okres nieprzekraczający 1 roku

19. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne po raz pierwszy lub rozszerzenie zakresu uprawnień

20. Przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

III. Transport


1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób

2. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób

3. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

4. Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób

5. Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób

6. Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób

7. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

8. Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

9. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

10. Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

11. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

12. Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób: pojazdem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

13. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

14. Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

15. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

16. Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

17. Zgłoszenie zmian niepowodujących zmian treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

18. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

19. Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

20. Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

21. Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

22. Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego

23. Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

24. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

25. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

26. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
 

IV. Ośrodki szkolenia kierowców / Instruktorzy / Wykładowcy


1. Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

2. Aktualizacja danych dotyczących wpisu ośrodka szkolenia kierowców do rejestru działalności regulowanej

3. Dokonanie zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

4. Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

5. Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań

6. Przekazanie informacji o podjęciu/zakończeniu przez szkołę działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi lub zmianie danych

7. Dokonanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy

8. Dokonanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców

9. Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów w przypadku, gdy osoba posiadająca uprawnienia wydane przez inny organ zameldowała się na terenie miasta

10. Wpis ponowny osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora po uprzednim jego wykreśleniu z uwagi na brak aktualnych badań lekarskich i/lub psychologicznych

11. Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy

12. Zmiana legitymacji instruktora nauki jazdy

13. Wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy

14. Przekazanie przez instruktora i/lub wykładowcę zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego

15. Przedstawienie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników

16. Przekazanie informacji o przeprowadzonych kursach

V. Stacje kontroli pojazdów / Diagności

1. Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

2. Dokonanie zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

3. Aktualizacja danych dotyczących wpisu stacji kontroli pojazdów do rejestru działalności regulowanej

4. Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

5. Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

6. Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów w przypadku, gdy osoba posiadająca uprawnienia w innym mieście zameldowała się na terenie miasta

7. Uzupełnienie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

 do góry

VI. Pojazdy usunięte z drogi


Procedura odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego Starostwa Powiatowego w Kłobucku
 

INFORMACJA
 

PARKING STRZEŻONY STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁOBUCKU
 

Adres:

ul. Zamkowa 19

42-100 Kłobuck

(Powiatowy Zarząd Dróg)

tel. (34) 319 82 50
 

Godziny przyjęcia pojazdu: całą dobę przez siedem dni w tygodniu

Godziny wydania pojazdu: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500
 

ODBIÓR POJAZDU:

1. Właściciel/osoba uprawniona zgłasza się do Wydziału Komunikacji i Transportu w Kłobucku, ul. Ks. Skorupki 46, pokój 15 lub 16, telefon: (34) 321 45 08 lub (34) 321 45 09 w celu wyliczenia kosztów za holowanie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym.

2. Właściciel/osoba uprawniona dokonuje opłatę na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

3. Właściciel/osoba uprawniona następnie zgłasza się do Powiatowej Komendy Policji w Kłobucku wraz z uiszczoną opłatą w celu otrzymania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego.

4. Pracownik Wydziału Komunikacji i Transportu po okazaniu przez właściciela/osobę uprawnioną potwierdzenia wpłaty i zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego z Policji - wydaje pojazd z parkingu strzeżonego w Kłobucku przy ul. Zamkowej 19.

do góry

VII. Zarządzanie ruchem na drogach

1. Rozpatrywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu

2. Wydanie zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny

3.   Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

do góry

VIII. Publiczny Transport Zbiorowy

INFORMACJA

W dniu 28 czerwca 2021 r. zostały podpisane przez Starostę Kłobuckiego Henryka Kiepurę oraz Członka Zarządu Macieja Biernackiego aneksy, przedłużające umowy do dnia 31 grudnia 2021 r., na świadczenie usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych powiatu kłobuckiego.

Aneksy zostały podpisane z operatorami:

- Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna, ul. Krasińskiego 14/24, 42-200 Częstochowa na linii:

- Panem Kazimierzem Wystalskim, ZAKŁAD USŁUGOWY „TEST – PAKT” z siedzibą w Przystajni, ul. Leśna 17, 42-141 Przystajń, na linii:

- Panem Pawłem Leśnikowskim,  ITER – TRANS Paweł Leśnikowski z siedzibą w Ostrowach nad Okszą, ul. Kasztanowa 37, 42-122 Ostrowy nad Okszą, na linii:

Rozkłady jazdy ważne są od dnia 01.09.2021 r – do dnia 31.12.2021 r., autobusy kursują od poniedziałku do piątku oprócz świąt (tylko w dni nauki szkolnej).

do góry