Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu jest organem wykonującym uchwały Rady Powiatu i zadania Powiatu określone przepisami prawa.

 

Zarząd Powiatu obraduje na posiedzeniach. Przedmiotem obrad na posiedzeniach są w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu,

 2. wykonywanie uchwał Rady Powiatu,

 3. gospodarowanie mieniem Powiatu, z zachowaniem szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu i ochrony mienia Powiatu,

 4. wykonywanie budżetu Powiatu i ponoszenie odpowiedzialności z tego tytułu,

 5. dokonywanie wydatków budżetowych,

 6. zgłaszanie propozycji zmian w budżecie Powiatu,

 7. dysponowanie rezerwą budżetu Powiatu,

 8. blokowanie środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą o finansach publicznych,

 9. gospodarowanie środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji Powiatu,

 10. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,

 11. uchwalanie regulaminów organizacyjnych określających organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,

 12. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu, zgodnie z odrębnymi przepisami,

 13. wydawanie, w przypadkach niecierpiących zwłoki, przepisów porządkowych jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy,

 14. zatwierdzanie czynności podjętych przez Starostę, a należących do właściwości Zarządu Powiatu, w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne,

 15. upoważnianie pracowników Starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu,

 16. upoważnianie członków Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu,

 17. wykonywanie zadań Powiatu określonych przepisami prawa.

 

Zarząd Powiatu wykonuje w/w zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu.

Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach zarządu.

Uchwały Zarządu są udostępniane na zasadach określonych w Rozdziale 5 załącznika do Uchwały nr 233/XXIII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie Statutu Powiatu Kłobuckiego.

 

Skład Zarządu Powiatu:

» Zdzisława Kall - Starosta
» Aneta Kiepura - Wicestarosta
» Krzysztof Nowak - Etatowy Członek Zarządu Powiatu
» Mariusz Mandat - Etatowy Członek Zarządu Powiatu
» Józef Borecki - Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu

Uczestnicy w pracach Zarządu z głosem doradczym:
» Katarzyna Kurowska - Skarbnik Powiatu
» Sylwia Tronina - Sekretarz Powiatu