Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skarbnik Powiatu

Katarzyna Kurowska
tel.
34 310 95 04
pokój 4

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,
2) wykonywanie obowiązków określonych przepisami ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
3) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
4) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
5) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
6) kierowanie służbą finansowo-księgową w starostwie, nadzór nad służbami finansowo-księgowymi w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży,
7) nadzorowanie egzekwowania należności budżetowych,
8) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
9) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
10) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
11) powiadamianie Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie kontrasygnaty, o której mowa w art. 48 ust.4 ustawy o samorządzie powiatowym,
12) opracowywanie prognoz finansowych,
13) wykonywanie innych obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.