Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Organizacyjny

Siedziba: Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13

Nadzór: Sekretarz Powiatu Pani Sylwia Tronina, Pokój nr 9, tel. (34) 3109509

Naczelnik Wydziału: Pan Zbigniew Zych, Pokój nr 17, tel. (34) 3109517

Zastępca Naczelnika Wydziału: Pani Anna Tukajska-Drzazga, pokój nr 18, tel. (34) 3109518

Działalność Wydziału Organizacyjnego

 • Określanie organizacji i zasad funkcjonowania Starostwa.
 • Aktualizowanie regulaminu organizacyjnego Starostwa.
 • Aktualizowanie regulaminu pracy.
 • Kształtowanie struktury organizacyjnej Starostwa.
 • Wykonywanie zadań Rady Powiatu w zakresie pełnienia funkcji organu stanowiącego i kontrolnego Powiatu oraz komisji Rady, klubów radnych oraz radnych.
 • Wykonywanie zadań Zarządu Powiatu w zakresie realizacji uchwał Rady i zadań Powiatu określonych przepisami prawa.
 • Wykonywanie zadań Starosty w zakresie organizacji pracy Zarządu i Starostwa, kierowania bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentowania Powiat na zewnątrz.
 • Wykonywanie zadań Starosty w zakresie pełnienia funkcji kierownika Starostwa oraz zwierzchnika służbowego pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnika powiatowych służb, inspekcji i straży.
 • Wykonywanie zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
 • Wykonywanie zadań związanych z podziałem terytorialnym, organizacją Powiatu, herbem, flagą, emblematami, insygniami lub innymi symbolami oraz odznaczeniami, medalami lub innymi symbolami Powiatu i jego jednostek.
 • Koordynowanie systemem, kontroli i kontroli zarządczej, procedurami i instrukcjami oraz usprawnianiem organizacji Starostwa i wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania.
 • Współdziałanie Powiatu z innymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i za granicą.
 • Gromadzenie aktów prawa miejscowego. Legislacja.
 • Koordynowanie posiedzeń kierownictwa Starostwa.
 • Prowadzenie zbiorów aktów normatywnych.
 • Prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty.
 • Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem, załatwianiem skarg i wniosków i petycjami oraz postulatów i inicjatyw obywateli.
 • Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Planowanie i sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych Starostwa.
 • Obsługa kancelaryjno-podawcza Starostwa.
 • Obsługa sekretarska.
 • Archiwum zakładowe.
 • Audyt wewnętrzny Powiatu.
 • Sprawy pracownicze.
 • Obsługa kadrowo-płacowa pracowników Starostwa.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy.
 • Szkolenie i doskonalenie zawodowe osób zatrudnionych.
 • Sprawy socjalno-bytowe, ubezpieczenia społeczne i opieka zdrowotna.
 • Powiatowa Rada Rynku Pracy.
 • Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna.
 • Monitorowanie sytuacji osób starszych.
 • Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników, radnych.
 • Nadzorowanie i koordynowanie prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych.
 • Zapewnienie informacji wizualnej na tablicach i gablotach urzędowych.

Pozostałe stanowiska pracy w wydziale:

Pani Anna Tukajska-Drzazga, pokój nr 18, tel. (34) 3109518

 • Organizacja i zasady funkcjonowania Starostwa.
 • Regulamin organizacyjny Starostwa.
 • Kontrole, w tym kontrole organów kontroli zewnętrznej.
 • Audyt wewnętrzny Powiatu.
 • Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Planowanie i sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych Starostwa.
 • Kontrola zarządcza, zapewnienie m.in.: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, przepływu informacji, a także zarządzania ryzykiem.

Pani Katarzyna Sosnowska, pokój nr 18, tel. (34) 3109518

 • Przyjmowanie, rejestrowanie, załatwianie skarg, wniosków i petycji.
 • Koordynowanie czynności kancelaryjnych.
 • Obsługa posiedzeń Zarządu Powiatu.
 • Rejestr uchwał Zarządu Powiatu.
 • Rejestr skarg, wniosków i petycji.

Pani Kamila Serwińska, pokój nr 12, tel. (34) 3109512

 • Obsługa posiedzeń sesji Rady Powiatu.
 • Obsługa posiedzeń komisji Rady Powiatu.
 • Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna.
 • Oświadczenia majątkowe radnych.
 • Rejestr uchwał Rady Powiatu w Kłobucku.
 • Rejestr interpelacji i wniosków radnych.
 • Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu.

Pani Lidia Kotowicz pokój nr 7, tel. (34) 3109500

 • Sekretariat Starosty i Wicestarosty.
 • Rejestr zarządzeń Starosty.
 • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
 • Rejestr umów Wydziału Organizacyjnego.
 • Rejestr delegacji służbowych.

Pani Renata Szymor pokój nr 10, tel. (34) 3109510

 • Sprawy pracownicze.
 • Obsługa kadrowo-płacowa.
 • Szkolenie i doskonalenie zawodowe.
 • Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy.
 • Nabór pracowników.
 • Oświadczenia majątkowe pracowników.
 • Ewidencjonowanie i wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu.
 • Koordynowanie praktyk studenckich i uczniowskich w Starostwie.

Pani Renata Zielonka pokój nr 25, tel. (34) 3109525

 • Kancelaria podawcza.
 • Obsługa interesantów w podstawowym języku migowym.
 • Przyjmowanie korespondencji przychodzącej.
 • Rejestrowanie i przekazywanie zadekretowanej korespondencji do komórek organizacyjnych Starostwa.
 • Przygotowanie korespondencji do wysyłki.
 • Zamawianie, przechowywanie, likwidowanie pieczątek i pieczęci urzędowych.
 • Rejestr pieczątek i pieczęci urzędowych.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pani Małgorzata Zawada – pokój nr 1, tel. (34) 3109544

 • Kancelaria podawcza.
 • Przyjmowanie korespondencji przychodzącej.
 • Rejestrowanie i przekazywanie zadekretowanej korespondencji do komórek organizacyjnych Starostwa.
 • Przygotowanie korespondencji do wysyłki.
 • Wyjaśnianie zagubienia korespondencji lub zwrotnych potwierdzeń odbioru korespondencji.
 • Aktualizacja gablot i tablic urzędowych Starostwa.

Pani Aleksandra Lazaj-Zych – pokój nr 1, tel. (34) 3109544

 • Kancelaria podawcza.
 • Przyjmowanie korespondencji przychodzącej.
 • Rejestrowanie i przekazywanie zadekretowanej korespondencji do komórek organizacyjnych Starostwa.
 • Przygotowanie korespondencji do wysyłki.
 • Wyjaśnianie zagubienia korespondencji lub zwrotnych potwierdzeń odbioru korespondencji.
 • Aktualizacja gablot i tablic urzędowych Starostwa.

Pani Katarzyna Operacz – pokój nr 2, tel. (34) 3109502

 • Czynności pomocnicze w kancelarii podawczej.

Pani Joanna Strzelczak – pokój nr 2, tel. (34) 3109502

 • Archiwum zakładowe.