Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Naczelnik Wydziału – Joanna Kulejewska

tel. 34 310 06 41

ul. ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
tel. 34 310 06 40

 

W Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej funkcjonują stanowiska pracy do spraw:

 1. Edukacji publicznej – oznaczone symbolem I - 1 etat,
  tel. 34 310 06 44
 2. Edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej – oznaczone symbolem II - 1 etat, tel. 34 310 06 43
 3. Edukacji publicznej i pozyskiwania środków zewnętrznych – oznaczone symbolem III - 1 etat,
  tel. 34 310 06 46
 4. Edukacji publicznej i edukacji niepublicznej – oznaczone symbolem IV - 1 etat,
  tel. 34 310 06 40

 

>>> załatwianie spraw >>>

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. w zakresie edukacji publicznej:
 1. koordynowanie zadań w sprawie ustalania planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych,
 2. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie zakładania, przekształcania i likwidacji publicznych szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowo – wychowawczych oraz prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych,
 3. w ramach nadzoru przeprowadzanie kontroli szkół w zakresie: przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki oraz prawidłowości gospodarowania powierzonym mieniem,
 4. wykonywanie zadań w zakresie zarządzania szkołami i placówkami,
 5. współdziałanie ze szkołami w celu zapewnienia właściwych warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 6. przygotowywanie materiałów dot. wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
 7. uzgadnianie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych przed ich zaopiniowaniem i zatwierdzeniem,
 8. opracowywanie, wspólnie z Wydziałem Finansowym, materiałów dotyczących budżetów szkół i placówek i realizacji planów finansowych,
 9. wykonywanie całokształtu spraw związanych z powierzaniem stanowisk kierowniczych, nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy oraz współuczestniczenie w ocenie pracy nauczyciela pełniącego funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych,
 10. prowadzenie spraw związanych z wydaniem opinii w sprawie powierzenia lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora szkoły lub z innego stanowiska kierowniczego,
 11. wykonywanie zadań organu nadzorującego w zakresie stosunku pracy dyrektorów,
 12. występowanie w obronie nauczyciela, gdy zostaną naruszone jego uprawnienia,
 13. wykonywanie całokształtu spraw zmierzających do wydania skierowania do szkół i placówek dzieci wymagających kształcenia specjalnego,
 14. przygotowywanie projektów uchwał i porozumień w sprawie powierzania zadań własnych dotyczących kształcenia uczniów i opieki psychologiczno-pedagogicznej innym samorządom,
 15. współuczestniczenie w ocenie pracy nauczyciela pełniącego funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych,
 16. wykonywanie spraw związanych z przeprowadzeniem egzaminów nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy i wydaniem aktu mianowania,
 17. wykonywanie spraw w zakresie przeniesienia nauczycieli zatrudnionych przez mianowanie,
 18. współdziałanie z dyrektorami szkół w celu zapewnienia podstawowych warunków do realizacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 19. realizowanie przepisów ustawy w zakresie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, poprzez przygotowanie i projektu regulaminu:
 20. ustalanie w drogą konsultacji zasad przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród w ramach środków przeznaczonych do dyspozycji organu prowadzącego oraz wykonywanie spraw związanych z przyznaniem nagród,
 21. wykonywanie zadań w zakresie uprawnień socjalnych nauczycieli,
 22. wykonywania zadań związanych z finansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 23. kierowanie uczniów do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki”,
 24. koordynowanie przebiegu praktyk zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych i zapewnienie w planach finansowych szkół środków dla opiekunów praktyk,
 25. w ramach nadzoru nad działalnością i funkcjonowaniem, przeprowadzanie kontroli w szkołach i Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kłobucku, w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy placówek.
 1. w zakresie kultury, kultury fizycznej, turystyki, promocji i rozwoju Powiatu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi:
 1. sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną i twórczością artystyczną polegającego na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury,
 2. współpraca i pomoc merytoryczna instytucjom kultury działającym na terenie powiatu kłobuckiego,
 3. dbałość o ochronę zabytków, kontrolowanie właściwego ich oznakowania, stanu zachowania i przeznaczenia,
 4. popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach wśród społeczeństwa oraz jego znaczeniu dla historii i dla kultury,
 5. stała współpraca Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie zawiadamiania o uszkodzeniu, zniszczeniu lub zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku,
 6. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
 7. prowadzenie ewidencji ludowych klubów sportowych,
 8. współpraca, pomoc merytoryczna i organizacyjna związkom sportowym i organizacjom kultury fizycznej,
 9. uaktualnianie danych o działalności klubów i związków sportowych,
 10. wydawanie i rejestrowania zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji UKS i LZS,
 11. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu kłobuckiego,
 12. dbałość o podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestniczenie w szkoleniach i kursach.
 1. w zakresie Promocji i rozwoju Powiatu w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych i współpracy z podmiotami gospodarczymi:
 1. wykonywanie, określonych ustawami, zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i rozwoju Powiatu,
 2. nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie wspierania lokalnych inicjatyw służących rozwojowi Powiatu,
 3. rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o Powiecie Kłobuckim,
 4. promowanie potencjału gospodarczego gmin Powiatu w kraju i za granicą poprzez inicjowanie szkoleń, seminariów oraz innych form prezentacji ich historii i dorobku materialnego,
 5. wnioskowanie o środki finansowe z Funduszy Europejskich i krajowych,
 6. współpraca z ośrodkami masowego przekazu w zakresie dotyczącym promocji i rozwoju Powiatu.
 1. w zakresie Promocji i rozwoju Powiatu w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych:
 1. wykonywanie, określonych ustawami, zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji, rozwoju Powiatu i pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i funduszy krajowych,
 2. wykonywanie, określonych ustawami, zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie udzielania pomocy materialnej uczniom Powiatu Kłobuckiego,
 3. rozpowszechnianie druków wniosków o przyznanie stypendiów,
 4. sporządzanie wniosków o środki finansowe z Funduszy Europejskich i krajowych,
 5. koordynowanie i rozliczanie projektów,
 6. sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów.