Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Naczelnik Wydziału – Andrzej Wystalski

ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

tel. (34) 310 06 78
 

W Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego utworzone są samodzielne stanowiska pracy do spraw:

1. Społecznych i obywatelskich - (ul. Ks. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck),
tel. (34) 310 06 63 – inspektor Anna Browarska

Realizuje ono zadania z zakresu:

 • nadzoru nad stowarzyszeniami
 • przyjmowaniem zawiadomień o wpisaniu stowarzyszeń do Krajowego Rejestru Sądowego i statutu stowarzyszenia
 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych i stowarzyszeń z osobowością prawną
 • przyjmowaniem zawiadomień o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego i statutu fundacji
 • bezpieczeństwa imprez masowych
 • wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa
 • rozpatrywanie wniosków repatrianta o przyznanie pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego
 • pomoc w załatwianiu spraw inwalidów wojennych i kombatantów
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka w zakresie wypłaty świadczenia pieniężnego

2. Obronnych - (ul. Ks. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck),
tel. (34) 310 06 61 – specjalista Iwona Kotasińska

Realizuje ono zadania z zakresu:

 • powszechnego obowiązku obrony RP
   

3. Obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - (ul. Ks. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck - pokój 110A),
tel. (34) 310 06 52 –
podinspektor Justyna Madej
fax. (34) 310 06 53;

 
 
 
 

Sprawy społeczne i obywatelskie

Nadzór nad stowarzyszeniami

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.2261)

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, w tym swoich członków.

3. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionym praw publicznych.

4. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - jego rolę w województwie śląskim spełnia Sąd Rejonowy w Częstochowie - Wydział XVII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-202 Częstochowa.

5. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

6. Osoby w liczbie co najmniej siedmiu, zamierzające założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia.

7. Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

a)  nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji

b)  teren działania i siedzibę stowarzyszenia

c)  cele i sposoby ich realizacji

d) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,

e) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje

f) możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją

g)  sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia

h)  sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich

i)  zasady dokonywania zmian statutu

j)  sposób rozwiązywania się stowarzyszenia

8. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

9. O wpisaniu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego sąd rejestrowy zawiadamia założycieli oraz organ nadzorujący, przesyłając jednocześnie temu organowi statut.

 

Stowarzyszenia zwykłe

1.Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej.

2. Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

3. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

4. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.

5. Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dołączając:

- regulamin działalności

- listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli

- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu

- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ

- adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

6. Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

7. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

 

Przyjmowanie zawiadomień o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego i statutu fundacji.

Podstawa prawna :

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020r., poz.2167)

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529)


Cel, dla którego możemy powołać fundację, powinien być społecznie lub gospodarczo użyteczny, zgodny z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności takim jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami (art. 1). Wyrażenie „w szczególności” oznacza, że wymienione w ustawie, a przywołane wyżej cele, są podane jedynie dla przykładu. Oznacza to w praktyce, że fundacja może realizować dowolne cele charytatywne lub społeczne czy też gospodarczo użyteczne pod warunkiem jednak, że mają one charakter publiczny. Cechą charakterystyczną fundacji jest niedochodowość celu, dla którego została ona ustanowiona.

 

Bezpieczeństwo imprez masowych

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.z 2019 r., poz 2171)

1) podejmowanie wspólnie z organizatorem imprezy i innymi jednostkami organizacyjnymi koordynowanych przedsięwzięć zabezpieczenia imprezy masowej,

2) przygotowanie dla Rady Powiatu projektów uchwał zakazujących przeprowadzania imprez masowych na terenie powiatu, bądź jego części lub w obiektach i na terenach otwartych.

 

Wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa

Podstawa prawna :

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2020r, poz. 1947) 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r, Nr 249, poz. 1866)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 256 z późn. zm.)
 

Rozpatrywanie wniosków repatrianta o przyznanie pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1472)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego ( Dz.U. z 2018r. poz. 1204)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020r, poz. 256 z późn.zm.)

 

Pomoc kombatantom i inwalidom wojennym

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 517).

 

Wypłata świadczenia pieniężnego osobom posiadającym Kartę Polaka

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1598).

 

 

Sprawy obronne

Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2021 r., poz. 372),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.  - kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 256 z późn. zm.)

 1. Prowadzenie spraw obronnych,
 2. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, - Powiatowa Komisja Lekarska określa zdolność kwalifikantów do czynnej służby wojskowej. Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym mają 19 lat są obowiązani stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w określonym terminie i miejscu zgodnie z wezwaniem burmistrza/wójta danej gminy.
 3. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem akcji kurierskiej,
 4. Organizowanie i planowanie szkoleń z zakresu obrony narodowej w ramach przygotowań obronnych państwa,
 5. Współdziałanie z właściwymi terenowymi organami wojskowymi,
 6. Opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, planu przygotowania podmiotów leczniczych, dokumentacji HNS, GSK i stałego dyżuru.


 

Obrona cywilna i  zarządzanie kryzysowe

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie p. pożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 961, 1610),

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. reformującej administrację publiczną ( Dz. U. z 2016r., poz. 2260)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2021 r., poz. 624)

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 372)

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1856 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1897)

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 920).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002r. Nr. 96, poz. 850)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993r. w sprawie obrony cywilnej (Dz.U. Nr. 93 poz. 429)

 

 1. Przygotowanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa oraz ochrony ludności na terenie powiatu
 2. Koordynowanie zadań z zakresu obrony cywilnej realizowanych przez policję, straż i inne podmioty wykonujące zadania na rzez ochrony ludności,
 3. Opiniowanie i uzgadnianie gminnych planów obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 4. Tworzenie struktur obrony cywilnej na szczeblu powiatu, kontrola struktur OC w gminach,   
 5. Planowanie i organizowanie szkoleń z zakresu obrony cywilnej, upowszechniania wiedzy na ten temat,
 6. Organizowanie działań związanych z realizacją zadań obrony cywilnej,
 7. Analizowanie potrzeb oraz planowanie środków finansowych na zadania obrony cywilnej,
 8. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczącego Obrony Cywilnej i mających wpływ  na realizacje tych zadań,
 9. Prowadzenie  bazy danych sił i środków Szefa OC powiatu oraz gospodarowanie sprzętem OC w powiecie,
 10. Realizowanie zadań związanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem infrastruktury technicznej służącej potrzebom ochrony ludności,
 11. Prowadzenie dokumentacji operacyjnej oraz obsługa informatyczna i kancelaryjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 12. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania SWO i alarmowania ludności SWA,
 13. Organizowanie i utrzymanie systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego,
 14. Współpraca z wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego i gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego,
 15. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie integracji służb ratowniczych w ramach powszechnego systemu Obrony Cywilnej.
 16. Współdziałanie z innymi wydziałami, jednostkami organizacyjnymi, inspekcjami, służbami i strażami oraz organami administracji rządowej i samorządowej szczebla gminnego w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych.