Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału, Geolog Powiatowy – Andrzej Kaczmarek

ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
II piętro, pokój 209 B

tel. (34) 310 06 69

 

 

W Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska funkcjonują stanowiska pracy do spraw:

1) ochrony środowiska, przyrody, rolnictwa i łowiectwa:
II piętro, pokój 210 A, tel. (34) 310 06 67

2) gospodarki odpadami i ochrony gruntów rolnych:
II piętro, pokój 210 B, tel. (34) 310 06 68

3) gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego:
II piętro, pokój 209 C, tel. (34) 310 06 65

4) ochrony środowiska,  gospodarki leśnej:
II piętro, pokój 209 c, tel. (34) 310 06 65

5) ochrony gruntów rolnych:
II piętro, pokój 209 C, tel. (34) 310 06 65

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1) w zakresie zadań Geologa Powiatowego prowadzenie spraw związanych z:

a) podejmowaniem decyzji niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym udzielaniem koncesji,

b) sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,

c) prowadzeniem prac geologicznych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, zwłaszcza dla odnowienia bazy surowcowej kraju, ustalenia zasobów złóż kopalin, bilansowania i ochrony zasobów wód podziemnych, a także ochrony środowiska,

d) gromadzeniem, archiwizowaniem i przetwarzaniem danych geologicznych,

e) kartowaniem geologicznym,

f) prowadzeniem rejestru obszarów górniczych,

g) gromadzeniem danych o wykonanych otworach wiertniczych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,

h) opiniowaniem rozwiązań przyjętych w projekcie studium do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

i) opiniowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

j) prowadzeniem okresowych badań jakości gleby i ziemi,

k) prowadzeniem obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także prowadzeniem rejestru zawierającego informacje o tych terenach,

l) zapewnieniem przeprowadzenia co 3 lata okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin,

m) rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów na cele rolnicze,

n) sprawowaniem kontroli stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w części dotyczącej rekultywacji i zagospodarowania gruntów na cele rolnicze,

o) udzielaniem bądź odmową udzielenia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, cofaniem albo ograniczaniem jej zakresu, stwierdzaniem wygaśnięcia koncesji,

p) ustalaniem opłat eksploatacyjnych za wydobywanie bez wymaganej koncesji kopalin,

q) ustalaniem opłat eksploatacyjnych za działalność prowadzoną bez wymaganej koncesji w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin,

r) wykonywaniem innych zadań wynikających z przepisów, a należących do właściwości rzeczowej geologa,

2) w zakresie rolnictwa i łowiectwa prowadzenie spraw związanych z:

a) współdziałaniem z samorządem lekarsko-weterynaryjnym oraz z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

b) zasięganiem opinii właściwej miejscowo izby rolniczej o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, z wyjątkiem przepisów porządkowych,

c) współdziałaniem z organizacjami rolników,

d) opiniowaniem warunków i sposobu pozyskiwania zwierząt wolno żyjących,

e) wyrażaniem zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierząt łownych,

f) wydawaniem zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub przetrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,

g) wydzierżawianiem obwodów łowieckich polnych, określaniem wymiaru czynszu i rozliczaniem otrzymanego czynszu,

h) wydawaniem decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,

i) prowadzeniem baz danych w zakresie informacji określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska,

j) udostępnianiem w Biuletynie Informacji Publicznej: powiatowego programu ochrony środowiska, programu ochrony środowiska przed hałasem, powiatowego planu gospodarki odpadami,

k) przygotowaniem, do uchwalenia przez Radę, projektów powiatowego programu ochrony środowiska,

l) przygotowaniem, do uchwalenia przez Radę, raportów z wykonania programów ochrony środowiska,

m) zapewnieniem przekazania Radzie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska,

n) przygotowaniem, do uchwalenia przez Radę, kierunków działania właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska, w celu zapewnienia na danym obszarze należytej ochrony środowiska,

3) w zakresie gospodarki odpadami i ochrony gruntów rolnych prowadzenie spraw związanych z:

a)wydawaniem, odmawianiem wydania, wygaszaniem, cofaniem lub ograniczaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

b) wydawaniem, odmawianiem wydania, wygaszaniem i cofaniem zezwolenia na zbieranie odpadów,

c)wydawaniem, odmawianiem wydania, wygaszaniem i cofaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów,

d)nakładaniem, w drodze decyzji, obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązków przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów,

e) dokonywaniem gospodarowania odpadami z wypadków, jeżeli:

  • nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna lub
  • jest konieczne natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku,

f)wydawaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów,

g)cofaniem zezwolenia, w drodze decyzji bez odszkodowania, jeżeli przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów poświadcza nieprawdę w zaświadczeniu o demontażu pojazdu lub zaświadczeniu o przyjęciu niekompletnego pojazdu,

h) przyjmowaniem zawiadomień o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu,

i) prowadzeniem rejestru zwierząt, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzących ich hodowlę, przyjmowaniem wniosków o dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru, wydawaniem zaświadczeń potwierdzających wpisanie do rejestru,

j) wydawaniem zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,

k)wydawaniem, w drodze postanowienia, uzgodnień w zakresie ochrony gruntów rolnych,

l)udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie gospodarki odpadami.

m)sprawowaniem kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty w zakresie gospodarki odpadami.

4) w zakresie gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego prowadzenie spraw związanych z:

a) gospodarowaniem mieniem związanym z gospodarką wodną, stanowiącym własność Skarbu Państwa,

b) przejściem gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreśleniem z zasobu,

c) ustalaniem linii brzegu dla wód, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, wód granicznych i śródlądowych dróg wodnych,

d) dokonywaniem rozgraniczania gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów,

e) nakazywaniem, w drodze decyzji, usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz terenów określonych w ustawie Prawo wodne,

f) ustanawianiem strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych,

g) legalizacją urządzenia wodnego,

h) strefą ochronną urządzeń pomiarowych służb państwowych,

i) wydawaniem, cofnięciem, ograniczeniem, stwierdzeniem wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych,

j) orzekaniem o odszkodowaniu w przypadku cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego,

k) podziałem kosztów utrzymania urządzeń wodnych,

l) likwidacją nieczynnych studni,

m) likwidacją ognisk zanieczyszczeń wody,

n) wydawaniem karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego,

o) wydawaniem zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych żeglownych,

p) wydawaniem zezwolenia na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,

q) prowadzeniem rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,

r) przygotowaniem projektu uchwały Rady w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej albo wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa,

s) przygotowaniem projektu uchwały Rady w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej,

t) wystawianiem legitymacji Strażnika Społecznej Straży Rybackiej,

u) przygotowaniem, do uchwalenia przez Radę, projektów ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

v) sprawowaniem kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty,

w) podejmowaniem działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia środowiska,

x) przygotowaniem, do uchwalenia przez Radę, projektów obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w zakresie zakładów lub innych obiektów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska,

5) w zakresie ochrony środowiska, przyrody i gospodarki leśnej prowadzenie spraw związanych z:

a) przygotowaniem porozumień powierzających prowadzenie w imieniu Starosty spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji oraz sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie objętym porozumieniem,

b) zarządzaniem wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa,

c) wydawaniem decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu,

d) wydawaniem decyzji w sprawach zmiany lasu na użytek rolny,

e) określaniem w drodze decyzji zadań właścicieli lasów w przypadku niewykonania obowiązków związanych z kształtowaniem równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów,

f) dokonywaniem oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifikowaniem z urzędu gruntu rolnego na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

g) powierzaniem w drodze porozumień dokonania oceny udatności upraw nadleśniczemu,

h) uznawaniem w drodze decyzji lasu za ochronny lub pozbawianiem go tego charakteru,

i) określaniem w drodze decyzji zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa,

j) zlecanie sporządzenia planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,

k) zlecaniem przeprowadzenia inwentaryzacji lasów,

l) zatwierdzaniem uproszczonego planu urządzenia lasu i nadzorowaniem wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

m) wydawaniem decyzji na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją wyłącznie w przypadkach losowych,

n) wydawaniem decyzji w sprawie przekazania, w zarząd nadleśnictw, stanowiących własność Skarbu Państwa gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

o) stwierdzaniem, w drodze decyzji, ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonych na drogi krajowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe,

p) prowadzeniem rejestru zwierząt, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzących ich hodowlę, przyjmowaniem wniosków o dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru, wydawaniem zaświadczeń potwierdzających wpisanie do rejestru,

q) wykonywaniem czynności w doniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy dotyczących wycinki drzew,

r) uwzględnianiem wymagań ochrony przyrody w programach ochrony środowiska,

s) uzgadnianiem utworzenia parku narodowego, zmianą jego granic lub likwidacją,

t) wydawaniem opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza przedstawionej przez Marszałka Województwa,

u) wydawaniem opinii w sprawie projektu uchwały określającej program ochrony powietrza przedstawionej przez sejmik województwa,

v) wydawaniem Wojewodzie opinii w sprawie ryzyka występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu w danej strefie,

w) sporządzaniem, co 5 lat, map akustycznych na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska,

x) przekazywaniem, map akustycznych Zarządowi Województwa, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu,

y) przekazywaniem Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska programu ochrony środowiska przed hałasem po uchwaleniu go przez Radę Powiatu,

z) ustalaniem, w drodze decyzji, wysokości odszkodowania w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, polegającego na poddaniu ochronie obszarów i obiektów na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

aa) przygotowaniem, do uchwalenia przez Radę, projektów obszarów cichych w aglomeracji lub obszarów cichych poza aglomeracją,

bb) sprawowaniem kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty,

cc) podejmowaniem działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia środowiska,

dd) udostępnianiem w Biuletynie Informacji Publicznej programu ochrony środowiska przed hałasem,

6) w zakresie ochrony gruntów rolnych prowadzenie spraw związanych z:

a) ochroną gruntów rolnych, w tym:

  • wyłączaniem gruntów z produkcji rolniczej,
  • przeprowadzaniem kontroli w zakresie stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w części dotyczącej wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,

b) zatwierdzaniem statutu spółki wodnej,

c) występowaniem do spółki o podwyższenie składek i innych świadczeń na realizację zadań statutowych,

d) ustalaniem wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki,

e) rozwiązywaniem spółki wodnej,

f) orzekaniem o nieważności uchwał organów spółki wodnej,

g) wyznaczaniem likwidatora spółki wodnej,

h) sprawowaniem nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,

i) wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów,

j) wydawaniem pozwoleń zintegrowanych,

k) wydawaniem decyzji w sprawach stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów.