Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Inwestycji i Rozwoju

Naczelnik Wydziału – mgr Piotr Mach

ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
II piętro, pokój 217

tel. (34) 310 06 70
fax. (34) 310 95 07
      (34) 310 06 71

 

Do zadań Naczelnika Wydziału należy prowadzenie całości spraw z zakresu strategii i funduszy zewnętrznych, inwestycji i remontów w obiektach wchodzących w skład mienia Powiatu oraz mienia będącego we władaniu jednostek organizacyjnych Powiatu oraz z zakresu zamówień publicznych.


W Wydziale Inwestycji i Rozwoju funkcjonują stanowiska pracy:
1) Zamówień publicznych:
Inspektor Jolanta Luzińska – II piętro, pokój 213, tel. (34) 310 06 75
Podinspektor Joanna Kleczkowska – II piętro, pokój 213, tel. (34) 310 06 75
2) Inwestycji powiatowych:
Główny specjalista Marek Kotowicz – II piętro, pokój 213, tel. (34) 310 06 73
3) Pozyskiwania środków:
Podinspektor Witold Łągiewka – II piętro, pokój 213, tel. (34) 310 06 74Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1) rozpoznawaniem możliwości wnioskowania o fundusze zewnętrzne,
2) rozpoznaniem potrzeb Powiatu w zakresie dofinansowania zadań Powiatu,
3) współpracą i koordynowaniem w zakresie opracowywania projektów oraz przygotowania finansowania projektów z funduszy zewnętrznych,
4) przygotowywaniem wniosków w celu pozyskania funduszy zewnętrznych wraz z niezbędną dokumentacją na realizację projektów prowadzonych przez właściwy Wydział Starostwa,
5) zarządzaniem projektami,
6) przygotowywaniem dokumentów koniecznych do zarządzania projektem w sferze finansowej tj. wniosków o płatność, rozliczeń finansowych itp.,
7) monitorowaniem i przygotowaniem sprawozdań z zakresu realizowanych projektów,
8) zapewnieniem kompletności dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu projektów,
9) opracowywaniem materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania Strategii Rozwoju Powiatu,
10) organizowaniem kontaktów z przedstawicielami samorządu gminnego i wojewódzkiego w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Powiatu,
11) realizacją celów operacyjnych Strategii Rozwoju Powiatu w zakresie zadań Wydziału,
12) koordynacją działań jednostek organizacyjnych i Wydziałów Starostwa w zakresie zadań związanych z realizacją Strategii Rozwoju Powiatu,
13) przygotowywaniem dla potrzeb Rady i Zarządu sprawozdań z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu,
14) kierowaniem przygotowania, przebiegiem, odbiorem i rozliczeniem zadań inwestycyjno-remontowych,
15) kierowaniem przygotowania remontów w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu,
16) wykonywaniem zadań wynikających z Prawa zamówień publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, w stosunku do Wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu (z wyjątkiem Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku), w szczególności:

  • opracowywaniem zasad i trybu przekazywania, przez Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu, wniosków o zamówienie publiczne,
  • opracowywaniem planów uruchamiania procedur zamówień publicznych,
  • przygotowywaniem projektów umów cywilno-prawnych w zakresie realizowanych postępowań o zamówienia publiczne,
  • przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o zamówienia publiczne,
  • prowadzeniem spraw związanych z postępowaniami odwoławczymi,
  • opracowywaniem sprawozdań z przeprowadzonych procedur zamówień publicznych,
  • prowadzeniem rejestru zamówień publicznych,

17) wykonywaniem czynności kontrolnych w zakresie realizacji Prawa zamówień publicznych w stosunku do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.