Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Finansowy

Skarbnik Powiatu (Główny Księgowy) – mgr Katarzyna Kurowska

Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
tel. (34) 310 95 04, pok. 4

 

Zastępca Głównego Księgowego – mgr Jolanta Wierus

tel. (34) 310 95 03, pok. 3

 

I. Podstawa prawna funkcjonowania Wydziału:

 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351)
 • ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208 poz. 1375)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92)
   

II. Struktura wewnętrzna Wydziału przedstawia się następująco (stanowiska pracy do spraw):

 1. Zastępca Głównego Księgowego (budżet i wieloletnia prognoza finansowa)
 2. księgowość budżetu Powiatu i sprawozdawczość
 3. rachunkowość wydatków Starostwa
 4. mienie Powiatu i projekty europejskie
 5. naliczanie wynagrodzeń, diet i pochodnych
 6. dochody Skarbu Państwa, ZFŚS i obsługa bankowa
 7. rachunkowość dochodów Starostwa.
   

III. Zakres bezpośredniej odpowiedzialności Skarbnika Powiatu – Naczelnika Wydziału obejmuje:

 • zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu
 • wykonywanie obowiązków określonych przepisami ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
 • nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania
 • zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej
 • kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielania upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty
 • kierowanie służbą finansowo-księgową w Starostwie, nadzór nad służbami finansowo-księgowymi w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży
 • nadzorowanie egzekwowania należności budżetowych
 • prowadzenie rachunkowości jednostki
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Starostwa
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Starostwa
 • powiadamianie Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie kontrasygnaty, o której mowa w art. 48 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym
 • opracowywanie prognoz finansowych
 • koordynację wykonania wszystkich zadań Wydziału zastrzeżonych do jego kompetencji
 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej
 • przekazywanie Wydziałowi Organizacyjnemu wyjaśnień oraz dokumentacji niezbędnych do rozpatrzenia skarg i wniosków przez Wydział
 • wykonywanie innych obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.
   

IV. Poszczególne stanowiska pracy w celu realizacji zadań regulaminowych prowadzą następujące sprawy:

1. Zastępca Głównego Księgowego realizuje zadania polegające na:

 • przygotowywaniu projektów uchwał budżetowych wraz z objaśnieniami
 • przekazywaniu podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania ich planów finansowych
 • przygotowywaniu projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz  w planach finansowych
 • przygotowywaniu projektów uchwał planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
 • przekazywaniu podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokość dotacji
 • koordynowaniu prawidłowości opracowania planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych
 • sprawowaniu bieżącego monitoringu nad realizacją dochodów i wydatków budżetu Powiatu
 • opracowywaniu projektów materiałów informacyjnych, analiz, składanych przez Zarząd Radzie oraz Komisjom Rady
 • sporządzaniu informacji kwartalnych, półrocznych, rocznych z przebiegu wykonania budżetu powiatu
 • opracowaniu wszelkich analiz dotyczących budżetu
 • przygotowywaniu projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami
 • przygotowywaniu projektów uchwał w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
 • przygotowywaniu informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
 • prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 980 Plan finansowy wydatków budżetowych – plan i zmiany (ewidencjonowane w momencie uchwalenia planu)
 • udziale w tworzeniu i prowadzeniu bazy informacyjnej Powiatu – przekazywaniu i aktualizacji informacji na temat budżetu Powiatu – w tym BIP – w zakresie wykonywania obowiązków służbowych.

2. Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetu Powiatu i sprawozdawczości realizuje zadania polegające na:

 • prowadzeniu ksiąg rachunkowych powiatu oraz projektów finansowanych przy współudziale środków zewnętrznych
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych z dochodów powiatu oraz projektów finansowanych przy współudziale środków zewnętrznych
 • sporządzaniu sprawozdań budżetowych o stanie należności oraz o stanie środków pieniężnych
 • dekretowaniu dowodów księgowych wg obowiązującego zakładowego planu kont
 • przekazywanie środków do jednostek
 • okresowym uzgadnianiu stanu sald z jednostkami i innymi podmiotami
 • sporządzaniu sprawozdań zbiorczych z wykonania budżetu powiatu
 • sporządzaniu zbiorczych sprawozdań o stanie należności oraz o stanie zobowiązań i poręczeń Powiatu
 • sporządzaniu zbiorczego bilansu, rachunku zysków i strat oraz zmian w funduszu
 • sporządzaniu bilansu skonsolidowanego powiatu
 • rozliczaniu niewykorzystanych dotacji z Ministerstwa i innych jednostek.

3. Stanowisko pracy do spraw rachunkowości wydatków Starostwa realizuje zadania polegające na:

 • prowadzeniu ksiąg rachunkowych Starostwa w zakresie wydatków
 • dekretowaniu dowodów księgowych wg obowiązującego zakładowego  planu kont
 • miesięcznym zestawieniu obrotów i sald jednostki
 • sporządzaniu protokołu weryfikacji aktywów i pasywów bilansu
 • okresowym ustalaniu rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
 • sporządzaniu sprawozdań Rb – 28S – miesięcznie, kwartalnie i rocznie
 • sporządzaniu sprawozdań Rb – Z, Rb – 50
 • sporządzaniu sprawozdań finansowych Starostwa
 • nadzorze nad realizacją planu finansowego Starostwa
 • uzgadnianiu, weryfikacji oraz potwierdzaniu sald z kontrahentami
 • naliczaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • ewidencji księgowej zaangażowania wydatków budżetowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową
 • prowadzeniu kart analitycznych do poszczególnych grup zaangażowania wydatków
 • informowaniu Skarbnika o możliwości przekroczenia planu
 • przekazywaniu informacji o konieczności dokonania zmian w planie wydatków budżetowych
 • prowadzeniu ewidencji analitycznej konta 980 Plan finansowy wydatków budżetowych – wykonanie (ewidencjonowanie wykonania - na koniec miesiąca, na podstawie sprawozdania RB 28S)
 • sprawdzaniu rachunków pod względem formalno-rachunkowym
 • przekazywaniu rachunków do przelewu w czasie umożliwiającym ich terminowe uregulowanie.

4. Stanowisko pracy do spraw mienia Powiatu i projektów europejskich realizuje zadania polegające na:

 • przekazywaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami mienia komunalnego do jednostek organizacyjnych powiatu
 • prowadzeniu ewidencji mienia komunalnego powiatu i Skarbu Państwa
 • sporządzaniu informacji o stanie mienia
 • sporządzaniu informacji dotyczącej zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i poręczeń oraz planu rozchodów
 • prowadzeniu kart kontowych środków trwałych według grup określonych przez GUS
 • okresowym uzgadnianiu księgowości analitycznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi ze stanem faktycznym
 • rozliczaniu stawek amortyzacyjnych środków trwałych (tabele amortyzacyjne)
 • sporządzaniu rozliczeń zakupu walut
 • wypełnianiu wniosków o wyjazd służbowy za granicę oraz ustalaniu wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
 • sporządzaniu faktur VAT z tytułu czynszu, dzierżawy i innych usług
 • sporządzaniu deklaracji podatkowej (podatek od nieruchomości)
 • sporządzaniu sprawozdań jednostkowych Rb-Z o stanie zobowiązań
 • dekretowaniu dowodów księgowych projektów współfinansowanych ze środków europejskich
 • prowadzeniu księgi głównej projektów współfinansowanych ze środków europejskich
 • prowadzeniu analityki do kont księgi głównej projektów współfinansowanych ze środków europejskich
 • sporządzaniu sprawozdań i analiz w zakresie projektów współfinansowanych ze środków europejskich
 • współdziałaniu z bankami
 • prowadzeniu ewidencji zobowiązań warunkowych, w tym poręczeń i gwarancji oraz weksli
 • przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do zaciągnięcia kredytu
 • przygotowywaniu uchwał w sprawie lokowania czasowo wolnych środków finansowych, monitorowanie lokat terminowych
 • ewidencji analitycznej wydatków strukturalnych
 • sporządzaniu sprawozdań jednostkowych Starostwa dotyczących wydatków strukturalnych
 • sporządzaniu sprawozdań zbiorczych z realizacji wydatków strukturalnych
 • sporządzaniu sprawozdań o stanie zobowiązań i poręczeń oraz należności Zespołu Opieki Zdrowotnej
 • sporządzaniu sprawozdań z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz ich zaległości we wpłatach środków publicznych
 • sporządzaniu informacji na temat pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
 • kontroli i sprawdzaniu dotacji przekazywanych w ramach otwartego konkursu ofert pod względem formalno-rachunkowym
 • przekazywaniu na kancelarię korespondencji wychodzącej z Wydziału Finansowego.

5. Stanowisko pracy do spraw naliczania wynagrodzeń, diet i pochodnych realizuje zadania polegające na:

 • sporządzaniu list płac oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych
 • prowadzeniu ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
 • prowadzeniu ewidencji wypłaconych zasiłków chorobowych
 • obliczaniu i poborze zaliczek na podatek dochodowy
 • współdziałaniu z organami skarbowymi
 • sporządzaniu deklaracji rozliczeniowej ZUS, deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych
 • naliczaniu i odprowadzaniu składek na PFRON, sporządzaniu deklaracji PFRON
 • sporządzaniu informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, PIT -11, PIT-8, PIT-40, PIT-R
 • sporządzaniu sprawozdania o wynagrodzeniu i zatrudnieniu
 • zgłaszaniu do ubezpieczenia społecznego pracownika
 • naliczaniu i odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń
 • rozliczaniu refundacji pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych, publicznych
 • wystawianiu zaświadczeń o zarobkach
 • naliczaniu oraz prowadzeniu ewidencji diet Radnych Powiatu, wypłat dla Komisji Poborowej, wypłat dla rolników z tytułu zalesiania i ich rozliczanie
 • obsłudze kasowej pracowników Starostwa
 • prowadzeniu książki druków ścisłego zarachowania
 • prowadzeniu rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • sporządzaniu deklaracji VAT-7
 • rozliczaniu kwitariuszy K – 103
 • ponoszeniu odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych zawartych w zbiorach prowadzonych w zakresie obowiązków służbowych
 • sporządzaniu raportów kasowych.

6. Stanowisko pracy do spraw dochodów Skarbu Państwa, ZFŚS i obsługi bankowej realizuje zadania polegające na:

 • obsłudze systemu informatycznego w zakresie sporządzania przelewów elektronicznych, wyciągów bankowych
 • prowadzeniu ksiąg rachunkowych dochodów  budżetu państwa (kary, grzywny, wieczyste użytkowanie gruntów)
 • prowadzeniu ksiąg rachunkowych sum depozytowych
 • prowadzeniu ksiąg rachunkowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • dekretowaniu dowodów księgowych
 • egzekucji dochodów Skarbu Państwa (upomnienia, wezwania przedsądowe, tytuły wykonawcze)
 • rozliczaniu dochodów Skarbu Państwa jednostek
 • sporządzaniu sprawozdań i analiz z zakresu dochodów Skarbu Państwa
 • współpracy z organami skarbowymi
 • windykacji należności, wysyłanie monitów w razie stwierdzenia zadłużenia wobec Skarbu Państwa
 • sporządzaniu informacji o stanie zadłużenia z tytułu pożyczek mieszkaniowych
 • windykacji należności, wysyłaniu monitów w razie stwierdzenia zadłużenia z tytułu pożyczek mieszkaniowych
 • zestawieniu sald i obrotów
 • uzgadnianiu i weryfikacji sald z dłużnikami i wierzycielami
 • prowadzeniu rejestru sprzedaży VAT dochodów Skarbu Państwa
 • rozliczaniu inwentaryzacji majątku Starostwa
 • sporządzaniu sprawozdań zgodnie z zasadami i terminami sporządzania sprawozdawczości budżetowej
 • sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych z dochodów Skarbu Państwa.

7. Stanowisko pracy do spraw rachunkowości dochodów Starostwa realizuje zadania polegające na:

 • ewidencji dochodów Starostwa
 • dekretowaniu dowodów księgowych
 • uzgadnianiu i weryfikacji sald z kontrahentami
 • windykacji należności, wysyłaniu monitów w przypadku stwierdzenia zadłużenia
 • sporządzaniu na koniec każdego miesiąca zestawienia obrotów i sald
 • sporządzaniu sprawozdań RB 27s oraz Rb N zgodnie  z zasadami i terminami sporządzania sprawozdawczości budżetowej
 • sporządzaniu jednostkowych, rocznych sprawozdań finansowych – rachunek zysków i strat, bilans oraz zmian funduszu jednostki w zakresie dotyczącym dochodów
 • sporządzaniu sprawozdań i analiz z zakresu realizowanych dochodów
 • rozliczaniu kwitariuszy K-103.