Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki

Naczelnik Wydziału Aleksandra Michalak-Głąb
tel. 34 310 95 34, pok. 130

Inspektor Monika Zając prowadzi sprawy z terenu gminy Wręczyca Wielka w pełnym zakresie
tel. 34 310 95 29, pok. 110

Specjalista: Iwona Chłąd prowadzi sprawy z terenu gmin Lipie, Miedźno, Przystajń w pełnym zakresie
tel. 34 310 95 35, pok. 131

Inspektor: Ewelina Pawelak prowadzi sprawy z terenu gmin: Opatów, Panki, Popów w pełnym zakresie
tel. 34 310 95 35, pok. 131

Inspektor: Beata Sawicka-Rejek prowadzi sprawy z terenu gminy: Kłobuck w pełnym zakresie
tel. 34 310 95 31, pok. 111

Inspektor: Jarosław Chłąd prowadzi sprawy z terenu gminy: Krzepice w pełnym zakresie
tel. 34 310 95 31, pok. 111

Podinspektor: Katarzyna Musiał wydawanie dzienników budów, prowadzenie rejestrów, prowadzenie spraw związanych z BIP oraz ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
tel. 34 310 95 32, pok. 112

 

W Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki tut. Starostwa załatwiane są sprawy z zakresu:

 1. ustawy Prawo budowlane
 2. ustawy o własności lokali
 3. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 4. rozporządzenia w sprawie dodatków mieszkaniowych
 5. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ad. 1 Prawo budowlane

Na podstawie ustawy Prawo budowlane, tut. Wydział działa jako organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji i wykonuje w imieniu Starosty następujące zadania:

 1. wnioskowanie do właściwego Ministra o udzielenie upoważnienia do wydania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych oraz wydawanie postanowień w sprawie udzielenia bądź odmowy zgody na odstępstwo,
 2. wydawanie pozwoleń na budowę,
 3. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących budów i robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 4. nakładanie obowiązku, w drodze decyzji, uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia,
 5. przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce budynków i budowli,
 6. nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 7. wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektu budowlanego,
 8. wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 9. przenoszenie za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, tej decyzji na rzecz innej osoby,
 10. wydawanie decyzji w sprawie wyłączenia stosowania przepisów art. 42 ust. 1 i 2 w stosunku do obiektów budowlanych, na których ciąży obowiązek ich stosowania,
 11. nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektu budowlanego w terenie i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w odniesieniu do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia,
 12. wydawanie dzienników budów,
 13. wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych,
 14. wydawanie postanowień o obowiązku dostarczenia odpowiednich ocen lub ekspertyz,
 15. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa budowlanego, kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji, wnioskowanie o ukaranie uczestników procesu budowlanego.

Ad. 2

Na podstawie ustawy o własności lokali, tut. Wydział wykonuje w imieniu Starosty następujące zadania:

 1. stwierdzenie w formie zaświadczenia o samodzielności lokalu.

Ad. 3

Na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tut. Wydział wykonuje w imieniu Starosty następujące zadania:

 1. wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 2. wydawanie pozwolenia na użytkowanie drogi.

Ad. 4

Na podstawie rozporządzenia w sprawie dodatków mieszkaniowych, tut. Wydział wykonuje w imieniu Starosty następujące zadania:

 1. wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu.

Ad. 5

W zakresie zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tut. Wydział wykonuje w imieniu Starosty oraz Zarządu Powiatu następujące zadania:

 1. gromadzenie materiałów wejściowych do prowadzenia analiz i studiów dotyczących zagospodarowania przestrzennego powiatu,
 2. składanie wniosków i uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, gromadzenie kopii uchwalonych planów.