Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki

Naczelnik Wydziału Aleksandra Michalak-Głąb
tel. (34) 310 95 34, pok. 130

 

Podinspektor Monika Zając - prowadzi sprawy z terenu gminy Krzepice w pełnym zakresie;
tel. (34) 310 95 29, pok. 110

Specjalista: Iwona Chłąd - prowadzi sprawy z terenu gmin Lipie, Miedźno, Przystajń w pełnym zakresie;
tel. (34) 310 95 35, pok. 131

Podinspektor: Ewelina Pawelak - prowadzi sprawy z terenu gmin: Opatów, Panki, Popów w pełnym zakresie;
tel. (34) 310 95 35, pok. 131

Inspektor: Beata Sawicka-Rejek - prowadzi sprawy z terenu gminy: Kłobuck w pełnym zakresie;
tel. (34) 310 95 31, pok. 111

Inspektor: Jarosław Chłąd - prowadzi sprawy z terenu gminy: Wręczyca Wielka w pełnym zakresie;
tel. (34) 310 95 31, pok. 111

Podinspektor: Katarzyna Musiał - wydawanie dzienników budów, prowadzenie rejestrów, prowadzenie spraw związanych z BIP oraz ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ;
tel. (34) 310 95 32, pok. 112

 

W Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki tut. Starostwa załatwiane są sprawy z zakresu:

  1. ustawy Prawo budowlane

  2. ustawy o własności lokali

  3. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

  4. rozporządzenia w sprawie dodatków mieszkaniowych

  5. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Ad. 1 Prawo budowlane

Na podstawie ustawy Prawo budowlane, tut. Wydział działa jako organ administracji architektoniczno -budowlanej I instancji i wykonuje w imieniu Starosty następujące zadania:

a) wnioskowanie do właściwego Ministra o udzielenie upoważnienia do wydania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych oraz wydawanie postanowień w sprawie udzielenia bądź odmowy zgody na odstępstwo,

b) wydawanie pozwoleń na budowę,

c) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących budów i robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

d) nakładanie obowiązku, w drodze decyzji, uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia,

e) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce budynków i budowli,

f) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,

g) wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektu budowlanego,

h) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

i) przenoszenie za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, tej decyzji na rzecz innej osoby,

j) wydawanie decyzji w sprawie wyłączenia stosowania przepisów art. 42 ust. 1 i 2 w stosunku do obiektów budowlanych, na których ciąży obowiązek ich stosowania,

k) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektu budowlanego w terenie i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w odniesieniu do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia,

l) wydawanie dzienników budów,

ł) wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych,

m) wydawanie postanowień o obowiązku dostarczenia odpowiednich ocen lub ekspertyz,

n) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa budowlanego, kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji, wnioskowanie o ukaranie uczestników procesu budowlanego.

 

Ad. 2

Na podstawie ustawy o własności lokali, tut. Wydział wykonuje w imieniu Starosty następujące zadania:

a) stwierdzenie w formie zaświadczenia o samodzielności lokalu.

 

Ad. 3

Na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tut. Wydział wykonuje w imieniu Starosty następujące zadania:

a) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

b) wydawanie pozwolenia na użytkowanie drogi.

 

Ad. 4

Na podstawie rozporządzenia w sprawie dodatków mieszkaniowych, tut. Wydział wykonuje w imieniu Starosty następujące zadania:

a) wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu.

 

Ad. 5

W zakresie zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tut. Wydział wykonuje w imieniu Starosty oraz Zarządu Powiatu następujące zadania:

a) gromadzenie materiałów wejściowych do prowadzenia analiz i studiów dotyczących

zagospodarowania przestrzennego powiatu,

b) składanie wniosków i uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, gromadzenie kopii uchwalonych planów.

Do góry