Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Ks. Skorupki 46A
42-100 Kłobuck


tel. 343214500, 511182634 - centrala, rejestracja pojazdów
tel. 343214502 - zarządzanie ruchem na drogach           
tel. 343214507, 343214510 - prawo jazdy
tel. 343214508 - transport, ośrodki szkolenia kierowców, stacje kontroli pojazdów
tel. 343214509 - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

 


INFORMACJA

DOCXInformacja - nowe obowiązki właścicieli pojadów oraz wysokości kar administracyjnych.docx (16,94KB)

 


INFORMACJA
 
Elektroniczny system rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku jest dostępny pod następującym adresem:
 

 

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 730 do 1530
wtorek: 800 do 1600

Godziny pracy Wydziału w zakresie obsługi interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 745 do 1445
wtorek: 800 do 1445

 

Sprawdź czy możesz odebrać prawo jazdy lub dowód rejestracyjny

 

 

Naczelnik Wydziału – Iwona Mercik

Do zadań Naczelnika Wydziału należy prowadzenie spraw m.in. z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym i kierujących pojazdami a w szczególności:

 1. wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, kontrolowanie stacji oraz wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji,
 2. wydawanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych i cofania ich,
 3. kontrola ewidencji pojazdów badanych, kontrola zatrudnienia diagnostów – zgodność z zakresem prowadzonych badań, kontrola ważności certyfikatów urządzeń diagnostycznych, kontrola wydawanych zaświadczeń z badań technicznych pojazdów,
 4. kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne,
 5. kontrola dokumentacji prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców i działalności związanej ze szkoleniem,
 6. wylicza opłatę za holowanie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu kłobuckiego na parking strzeżony Starostwa Powiatowego.

W/w zadania wykonuje również Inspektor - Magdalena Grądys.


Zastępca Naczelnika – Ilona Lis

Do zadań Zastępcy Naczelnika Wydziału należy prowadzenie spraw z zakresu ustaw: Prawa przewozowego, Transportu drogowego, Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, a w szczególności:

 1. w zakresie ustawy Prawa przewozowego:
 • ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
 • ograniczanie obowiązku przewozu w odniesieniu do przewoźników, wobec których Zarząd Powiatu wykonuje uprawnienia z akcji lub udziałów,
 • przygotowywanie materiału niezbędnego dla określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do powiatowego transportu drogowego,
 • nakładanie na przewoźnika, w przypadku klęsk żywiołowych, obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej,
 1. w zakresie ustawy o Transporcie drogowym:
 • udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie licencji w zakresie krajowego transportu drogowego,
 • wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych,
 • wydawanie zaświadczenia na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy,
 • przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
 • przeprowadzaniem kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne,
 1. w zakresie ustawy Prawo o ruchu drogowym:
 • występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu,
 • wylicza opłatę za holowanie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu kłobuckiego na parking strzeżony Starostwa Powiatowego w Kłobucku,
 1. w zakresie ustawy o kierujących pojazdami:
 • wydaje zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, kontroluje ośrodki szkolenia kierowców oraz wydaje decyzje o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców,
 • prowadzi ewidencje osób posiadających uprawnienia instruktora i skreśla instruktorów z ewidencji,
 • prowadzi ewidencje osób posiadających uprawnienia wykładowcy i skreśla wykładowców z ewidencji,
 • kontrola dokumentacji prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców i działalności związanej ze szkoleniem,
 1. w zakresie ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym:
 • opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego zwanego dalej „planem transportowym”.

W/w zadania wykonuje również Inspektor - Magdalena Grądys.

 

W Wydziale Komunikacji i Transportu załatwiane są sprawy z zakresu:

 1. w zakresie rejestracji pojazdów - realizowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w szczególności:
 • dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodu rejestracyjnego, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
 • dokonywanie czasowej rejestracji pojazdu, wydawanie pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
 • dokonywanie wyrejestrowania pojazdu,
 • wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu,
 • kierowanie pojazdu na dodatkowe badania techniczne,
 • wykonywanie czynności kontrolnych związanych ze spełnieniem obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W/w zadania wykonują:

Inspektor – Iwona Kajdana
Główny Specjalista – Lidia Korkus
Inspektor – Agnieszka Mendowska - Wróż
Inspektor – Magdalena Mońka
Inspektor – Anna Sroka
Inspektor – Monika Woźniak
Inspektor – Anna Syguda
Inspektor – Magdalena Grzesiak
Podinspektor – Ilona Lupa
Podinspektor – Justyna Pacha

 1. w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – realizowanie zadań wynikających z ustawy o kierujących pojazdami, w szczególności:
 • wydawanie dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • wydawanie międzynarodowego prawa jazdy,
 • wydawanie wtórnika dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego,
 • wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy oraz zwrot zatrzymanego prawa jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania,wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami i decyzji o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdem po ustaniu przyczyn,
 • wydawanie decyzji o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
 • wydawanie decyzji o skierowaniu kierowcy na badanie lekarskie i badanie psychologiczne,
 • wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 • wydawanie kart kwalifikacji kierowcy.

W/w zadania wykonują:

Inspektor - Renata Heiler
Inspektor - Jolanta Bażak
Inspektor - Magdalena Kozak

 1. w zakresie zarządzania ruchem na drogach:
 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I i II,
 • zatwierdzanie projektów zmian organizacji ruchu drogowego,
 • zezwalanie na korzystanie z dróg w sposób szczególny.

W/w zadania wykonuje: Główny Specjalista Konrad Puchała