Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Naczelnik Wydziału – p.o. Katarzyna Nowakowska

Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
tel. 34 310 95 61, pok. 106 (wew. 150)

tel. 34 310 95 00 (i numer wewnętrzny)

 
 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru posiada następującą strukturę wewnętrzną:

 1. Kancelaria Wydziału – w szczególności obsługa korespondencji

tel. 34 310 95 60, pok. 107 (wew. 168)

 1. stanowisko naczelnika Wydziału

tel. 34 310 95 61, pok. 106 (wew. 150)

 1. stanowisko z-cy naczelnika Wydziału - w szczególności do spraw weryfikacji poprawności wykonania prac geodezyjnych przed przyjęciem ich do zasobu geodezyjnego

tel. 34 310 95 56, pok. 97 (wew. 166, 167)

 1. stanowisko do spraw sprzedaży map i ewidencji wypisów i wyrysów

tel. 34 310 95 57, pok. 94 (wew. 156, 157)

 1. stanowisko do spraw ewidencji zgłoszeń prac geodezyjnych oraz przygotowywania materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych

tel. 34 310 95 54, pok. 94 (wew. 156, 157)

 1. stanowisko do spraw archiwizacji zasobu geodezyjnego, bezpośredniej obsługi geodetów i aktualizacji bazy osnów geodezyjnych

tel. 34 310 95 52, pok. 99 (wew. 159, 156)

 1. stanowisko do spraw koordynacji projektowanych przebiegów sieci uzbrojenia terenu - dokumentacji projektowej

tel. 34 310 95 53, pok. 93 (wew. 155)

 1. stanowiska do spraw aktualizacji baz danych EGIB, BDOT, GESUT

tel. 34 310 95 58, pok. 99 (158, 164, 160, 162, 161)

 1. stanowiska do spraw prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z terenu miasta Kłobuck, gm. Miedźno, gminy Wręczyca Wielka oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów

tel. 34 310 95 55, pok. 90 (wew. 151, 152)

 1. stanowisko do spraw prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z terenu gminy i miasta Krzepice, gm. Lipie, Panki,

tel. 34 310 95 63, pok. 92 (wew. 154)

 1. stanowisko do spraw prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z terenu gminy Przystajń, Popów oraz Opatów

tel. 34 310 95 52, pok. 99 (wew. 163)

 1. stanowisko do spraw obsługi interesantów w szczególności wydawania wypisów rejestru gruntów

tel. 34 310 95 27, pok. 91 (wew. 153)

 1. stanowisko do spraw prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z terenu gminy Kłobuck, obsługi poczty wychodzącej oraz spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń

tel. 34 310 95 51, pok. 96 (wew. 165)

 

Podstawowe zadania Wydziału:

 1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
  1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
   1. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie
   2. zakładanie i aktualizowanie mapy zasadniczej oraz zakładanie osnów szczegółowych
   3. kontrolę opracowań przyjmowanych do zasobu powiatowego oraz udostępnianie tego zasobu
   4. wykonywanie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
  2. prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 2. Referat Ewidencji Gruntów:
  1. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym:
   1. utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualizacji tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi
   2. zawiadamianie o dokonanych zmianach ewidencyjnych
   3. udostępnianie danych ewidencyjnych
   4. okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych
   5. współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania w dziedzinie utworzenia i sfinansowania systemu dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków i rejestrami publicznymi, prowadzonymi przez te organy i jednostki organizacyjne z zakresu: planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatku i świadczeń, statystyki publicznej, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, ewidencji gospodarstw rolnych
   6. przekazywanie urzędom statystycznym wykazów oddanych do użytku budynków i mieszkań oraz ich ubytków
   7. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych
  2. wykonywanie spraw w zakresie scaleń i wymiany gruntów, w tym:
   1. współpraca z gminami w celu określenia potrzeb w zakresie prac scaleniowo–wymiennych
   2. analiza wpływających wniosków w sprawie dokonania scaleń i wymian gruntów pod kątem ich zasadności
   3. sporządzanie planów prac scaleniowo-wymiennych
   4. prowadzenie postępowania scaleniowego i wymiennego
  3. informowanie mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym oraz udzielanie mieszkańcom pomocy w zakresie informacji o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych.