Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Kłobucku

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Or.120.39.2023.VII Starosty Kłobuckiego z dnia 28 września 2023 roku w sprawie ustalenia kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Kłobucku


Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Kłobucku


§ 1. 1. Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Kłobucku, zwany dalej „kodeksem”, to zbiór najważniejszych wartości i zasad, wyznaczających podstawowe standardy postępowania, a także kształtujących kulturę organizacyjną Starostwa i przyczyniających się do zapewnienia najwyższej jakości realizowanych zadań.
2. Celem kodeksu jest potwierdzenie wspólnych wartości i zasad, którymi należy kierować się w relacjach z innymi pracownikami, a także z interesantami oraz innymi podmiotami zewnętrznymi, z którymi zostaje nawiązana współpraca.
§ 2. 1. Zasady zawarte w kodeksie są wiążące i powinny być przestrzegane, przez wszystkich pracowników i współpracowników Starostwa.
2. Postępowanie zgodnie z przyjętymi zasadami oraz kultywowanie wartości przyczynia się do budowania właściwego wizerunku Starostwa jako urzędu godnego zaufania i realizującego zadania publiczne w oparciu o najwyższe standardy jakości.
3. Pracownicy Starostwa składają oświadczenie o zapoznaniu z kodeksem, niezwłocznie po jego wejściu w życie, z zastrzeżeniem ust.4.
4. Pracownik Starostwa składa oświadczenie o zapoznaniu z kodeksem, niezwłocznie po zawarciu pierwszej umowy o pracę.
5. Oświadczenie o zapoznaniu z kodeksem dołącza się do akt osobowych.
§ 3. 1. Pracownik stosuje procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych w Starostwie, zwracając uwagę na to, aby decyzji dotyczące praw lub interesów podmiotów posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.
2. Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności pracownik wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych.
§ 4. 1. Przy rozpatrywaniu wniosków i przy podejmowaniu decyzji pracownik zapewnia przestrzeganie zasady równego traktowania, zgodnie z którą interesanci znajdujący się w takiej samej sytuacji są traktowani w porównywalny sposób.
2. W przypadku różnic w traktowaniu pracownik zapewnia, aby to nierówne traktowanie było usprawiedliwione obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy.
3. Pracownik powinien powstrzymać się od wszelkiego nieusprawiedliwionego i nierównego traktowania pojedynczych osób ze względu na ich narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne przekonania, przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne.
§ 5. 1. Pracownik unika ograniczania praw obywateli lub nakładania na nich obciążeń, jeżeli ograniczenia te lub obciążenia byłyby niewspółmierne do celu prowadzonych działań.
2. W toku podejmowania decyzji pracownik zwraca uwagę na stosowne wyważenie spraw osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego.
§ 6. 1. Z posiadanych uprawnień pracownik może korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone.
2. Pracownik nie powinien korzystać z uprawnień dla osiągnięcia celów, dla których brak jest podstawy prawnej lub które nie mogą być uzasadnione interesem publicznym.
§ 7. 1. Pracownik działa bezstronnie i niezależnie, powstrzymuje się od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację pojedynczych osób, oraz od wszelkich form faworyzowania, bez względu na motywy takiego postępowania.
2. Na postępowanie pracowników nie może mieć wpływu interes osobisty lub rodzinny ani też presja polityczna. Pracownik nie może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, w której on lub bliski członek jego rodziny miałby jakikolwiek interes finansowy.
3. Zasady wyłączania się pracownika z postępowań, w których zachodzi konflikt interesów, określają odrębne przepisy.
§ 8. 1. W toku podejmowania decyzji pracownik uwzględnia wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie, nie uwzględnia okoliczności niezwiązanych z daną sprawą.
2. Pracownik wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Swoje decyzje i ustalenia opiera na ustalonej prawdzie obiektywnej.
§ 9. Pracownik działa bezstronnie, uczciwie i rozsądnie.
§ 10. 1. W swoich kontaktach z interesantami, innymi instytucjami oraz współpracownikami pracownik zachowuje się właściwie i uprzejmie. Pracownik stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie.
2. Jeżeli pracownik nie jest właściwy w danej sprawie, kieruje ją do pracownika właściwego.
3. W przypadku popełnienia błędu naruszającego prawa lub interes pojedynczej osoby pracownik stara się skorygować negatywne skutki popełnionego przez siebie błędu w jak najwłaściwszy sposób.
§ 11. 1. Relacje służbowe opierają się na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą.
2. Pracownik godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie powoduje obniżenia autorytetu i wiarygodności Starostwa.
§ 12. 1. Pracownik rozumie cele kontroli zarządczej i akceptuje je.
2. Pracownik bierze udział we współtworzeniu kontroli zarządczej, przekazując swoim przełożonym uwagi i propozycje dotyczące jej funkcjonowania.
3. Pracownik rozumie, że wszystkie podejmowane działania mają służyć właściwej realizacji celów Starostwa.
§ 13. 1. Pracownik zobowiązany jest przestrzegać kodeksu i kierować się jego zasadami.
2. Pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad kodeksu.
§ 14. Jako pracodawca, Starostwo kieruje się zasadą równości zarówno w procesie rekrutacji osób ubiegających się o pracę, jak i w polityce kadrowej i wynagrodzeń osób zatrudnionych.