Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja ewidencji gruntów dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro


Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, tel. 34/3109500 fax. 34/3109507 www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl


ogłasza przetarg nieograniczony na:
Modernizację ewidencji gruntów dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PKWiU: 70.24.7)


Miejsce realizacji: Kłobuck.


Dopuszcza się składania ofert częściowych.


Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.


Termin realizacji (wymagany): Zadanie 1 i Zadanie 2 - etap I: 15 październik 2004r. Zadanie 1 i Zadanie 2 - etap II: jeden miesiąc od otrzymania prawomocnych decyzji zatwierdzających modernizację ewidencji gruntów i budynków (Zad.1) i decyzji zatwierdzających zmianę użytków (Zad.2)


Wadium: Zadanie 1 -  4 500,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset 00/100). Zadanie 2 -  1 800,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset 00/100).


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - cena 100 %


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem pocztowym.


Uprawniony do kontaktów z oferentami: Maciej Kuk, e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109556, fax. 34/3109507 pok. nr 98 w godz. 8:00-15:00; w sprawie przedmiotu zamówienia


Piotr Mach,  e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 8:00-15:00; w sprawie procedury przetargowej


Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20


Termin składania ofert upływa dnia: 03.06.2004 r. o godzinie 1130.


Otwarcie ofert nastąpi dnia: 03.06.2004 r. o godzinie 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.