Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na wycene nieruchomości

Zaproszenie do składania ofert na wycene nieruchomości
tryb pozaustawowy

Nr. GKN.3422/15/04                                   Kłobuck dnia 21.05.2004r

Starostwo Powiatowe w Kłobucku zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej opisanych zadań dla nieruchomości Skarbu Państwa

Zadanie Nr 1 :
-wykonanie operatu szacunkowego wyceny prawa własności i prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 333/8 o pow. 6,7479 ha , obręb Parzymiechy  gm . Lipie  do celów sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

Zadanie Nr 2 :
-wykonanie operatu szacunkowego wyceny  prawa własności  nieruchomości oznaczonej jako działka nr 12/1 o pow. 1,1928  ha, obręb Parzymiechy  gm . Lipie  do celów  ustalenia ceny nieruchomości przy sprzedaży.

Ustala się termin wykonania usługi -  do dnia  25 czerwca  2004r. 
Przy wyborze oferty Starostwo Powiatowe będzie kierować się podaną odrębnie  dla każdego  zadania ceną brutto.
Dopuszcza się również składanie oferty cenowej na pojedyńcze zadanie.
Oferty pisemne należy składać w zaklejonej kopercie z oznaczeniem sprawy nr GKN.3422/15/04) w terminie do dnia 01 czerwca 2004r do godz. 1200 w kancelarii tut. starostwa - pokój nr 20.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego,  w pokoju nr 107 , w dniu 01 czerwca  2004r o godz. 1230.
Bliższą informację dotyczącą zakresu  oferty   można uzyskać w wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  – pokój nr 136  lub telefonicznie ( 034) 3109561  i  3109562.
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia   może   zostać     unieważnione w przypadku , gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zadań.