Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, tel. 34/3109500 fax. 34/3109507 www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PKWiU: 30.02.1)
Miejsce realizacji: Kłobuck.
Dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany): 17.06.2004r.
Wadium:
Zadanie 1 -  300,00 zł (słownie złotych: 300,00 00/100).
Zadanie 2 -  300,00 zł (słownie złotych: 300,00 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotr Mach,  e-mail:
zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 8:00-15:00.
Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20
Termin składania ofert upływa dnia: 28.05.2004 r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 28.05.2004 r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.


Starosta Kłobucki
Dariusz Desperak