Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługę udzielenia kredytu w wysokości 1 750 160,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku

nowa podstrona, dodana 2004-06-28

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, tel. 34/3109500 fax. 34/3109507 www.klobuck.pl e-mail: zam_pub@klobuck.pl

ogłasza
przetarg nieograniczony na: Usługę udzielenia kredytu  w wysokości 1 750 160,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku (CPV 66130000-0)

Miejsce realizacji: Kłobuck.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany): 30.09.2004r.

Nie wymaga się wadium.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Uprawniony do kontaktów z oferentami:

Piotr Mach,  pok. nr 2 tel. (34) 3109502, w sprawach procedury przetargowej

Marian Obersztyn pok. nr 19 tel. (34) 3109519, w sprawach przedmiotu zamówienia,

e-mail: zam_pub@klobuck.pl  fax. 34/3109507 w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

Termin składania ofert upływa dnia: 14.07.2004 r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 14.07.2004 r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

Dariusz Desperak