Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu scalenia gruntów obręb Krzepice

nowa podstrona, dodana 2004-06-28

ZAPROSZENIE do składania ofert
Postępowanie Nr GKN 3422/19/04
Starostwo Powiatowe w Kłobucku zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej opisanego zadania:
I.Opracowanie projektu zgodnie z ustawą o scaleniu gruntów dla działek położonych w obrębie Krzepice oznaczonych nr 2101, 2104, 2110, 2336, 493/1, 2568  w  celu wydania decyzji o zmianie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów miasta Krzepice Nr Rlg-S.C.- 471/5/80/82  z dn. 20.02.1982r.
II.Wyniesienie projektu w terenie po uprawomocnieniu się decyzji .
Ustala się termin wykonania usługi - I. etap 31.08.2004 II. etap 20.10.2004 licząc od daty zawarcia umowy. 
Przy wyborze oferty Starostwo Powiatowe będzie kierować się ceną brutto za usługę.
Oferty pisemne należy składać w zaklejonej kopercie z oznaczeniem sprawy nr GKN 3422/19/04 w terminie do dnia 09 lipca 2004r do godz. 12.00 w kancelarii tut. starostwa - pokój nr 20.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 97, w dniu 09 lipca 2004 r o godz. 13:00.
Bliższą informację dotyczącą zakresu oferty można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  pokój 97.
tel.(O34)  310-95-55.
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia   może   zostać unieważnione
w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zadania.
Kłobuck, dnia 28.06.2004r