Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku

nowa podstrona, dodana 2004-07-28

EKZ 3471/8/04 GKN 3421/05/04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507 www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:
Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku

(CPV 31154; 30233172-7; 30191400-8);

Miejsce realizacji: Starostwo Powiatowe w Kłobucku.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany): 27 sierpień 2004.

Wadium: 100,00 zł (słownie złotych: sto zł).

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - cena 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 12,50 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotr Mach,  e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 800-1500;

Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

Termin składania ofert upływa dnia: 12 sierpnia 2004 do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 12 sierpnia 2004 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

Starosta Kłobucki

Dariusz Desperak

Kłobuck, dnia 27 lipiec 2004




informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę