Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych

nowa podstrona, dodana 2004-08-04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507 www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych  na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku (CPV 27.52.00.00).

Miejsce realizacji zamówienia: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Wydział Komunikacji i Transportu ul. Wieluńskiej 11 Kłobuck.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67. ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych

Termin realizacji: 20 wrzesień 2004r. - 19 wrzesień 2005 r. /jeden rok/.

Wadium: 4 500,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset zł).

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 12,50 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotr Mach,  e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 800-1500

Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

Termin składania ofert upływa dnia: 25.08.2004 r. o godzinie 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 25.08.2004 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

Starosta Kłobucki

Dariusz Desperak