Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na opracowanie aplikacji połączenia kopii materiałów (operatów pomiarowych) z bazą opisową i graficzną (mapy) zasobu geodezyjnego i kartograficznego

nowa podstrona, dodana 2004-08-12

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507 www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:
Opracowanie aplikacji połączenia kopii materiałów (operatów pomiarowych) z bazą opisową i graficzna (mapy) zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz ze stworzeniem bazy pilotażowej dla gmin Popów, Przystajń i Wręczyca Wielka w zakresie operatów wykonanych do założenia ewidencji gruntów dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku (CPV 722520000-6)

Miejsce realizacji: budynek Starostwa Powiatowego.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany): 30 listopad 2004r.

Wadium: 3 400,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące czterysta zł)

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  1. cena 60 %
  2. jakość opracowania szkicu (wydruk) – 40 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (12,50 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 98 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Maciej Kuk, e-mail: mmkuk@poczta.onet.pl tel. (34) 3109556, fax. 34/3100296 pok. nr 98 w godz. 800-1500; w sprawie przedmiotu zamówienia; Piotr Mach,  e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 800-1500; w sprawie procedury przetargowej

Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

Termin składania ofert upływa dnia: 30.08.2004 r. o godzinie 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 30.08.2004 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 99.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Wicestarosta Kłobucki

Marek Sroka