Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania

nowa podstrona, dodana 2004-08-23

Kłobuck dnia 23.08.2004r.

Postępowanie Nr GKN.3422/27/04

Starostwo Powiatowe w Kłobucku zaprasza  do składania ofert na wykonanie opisanych zadań  :

1.Wycena-określenie wartości nieruchomości zajętej pod drogę powiatową,  położonej obręb Brody Malina gmina Kłobuck, oznaczonej jako działka nr 238/3 o powierzchni 0,0315 ha, karta mapy nr 2, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r-Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn.zm.)

2.Wycena–określenie wartości nieruchomości zajętych pod drogę powiatową, położonych obręb Brody Malina gmina Kłobuck, oznaczonych jako działki nr 192/1,192/2 i 240/1 o powierzchni ogólnej 0,0405 ha, karta mapy nr 2,do celów ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r-Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn.zm.)

3.Wycena-określenie wartości nieruchomości zajętej pod drogę powiatową, położonej obręb Nowa Wieś gmina Popów, oznaczonej jako działka nr 810/1 o powierzchni 0,0100 ha, karta mapy nr 7,do celów ustalenia odszkodowania w trybieart.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r.-Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,poz.872 z późn.zm.)

Ustala się termin wykonania usługi – do dnia  24 września 2004r.

Przy wyborze oferty Starostwo Powiatowe będzie kierować się ceną brutto za usługę odrębnie dla każdego zadania.

Oferty pisemne należy składać w zaklejonej kopercie z oznaczeniem sprawy GKN.3422/27/04 i numerem zadania w terminie  do dnia 31 sierpnia 2004 roku do godz.  1200  w kancelarii tut. Starostwa-pokój nr 20.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju  nr 107 w dniu 31 sierpnia 2004 r. o godz.1230

Bliższą informację dotyczącą zakresu oferty można uzyskać w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 136 lub telefonicznie (034) 3109562.

Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione w przypadku, gdy cena

najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zadania . 
informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę