Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku

nowa podstrona, dodana 2004-10-15

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507 www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:
Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku

(CPV 30233171-0; 30235000-5; 30191400-8;3023110-8; 30231250-4; 30241500-5; 30241500-6; 30242100-8; 30233231-9)

Miejsce realizacji: Kłobuck.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony do 60 000 euro;

Przedmiot zamówienia:

Zadanie 1:

4 szt. - Dysk twardy

1 szt. - Kontroler

1 szt. - Niszczarka  dokumentów

Zadanie 2:

1 szt. - Zestaw komputerowy

2 szt. - Symantec Norton Antivirus 2005 PL

1 szt. - Drukarka Lexmark E-323

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany): do 19 listopada 2004r.

Zamawiający nie wymaga wadium.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem.

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotr Mach,  e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 8:00-15:00.

Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

Termin składania ofert upływa dnia: 02.11.2004 r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 02.11.2004 r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

Starosta Kłobucki

Dariusz Desperakinformację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę