Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku

nowa podstrona, dodana 2005-01-18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Zakup i dostawa wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych

dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku

( grupy CPV301,302,314)

 

1.      Miejsce realizacji: Kłobuck.

2.      Dopuszcza się składania ofert częściowych.

2.1.   Zadanie 1: Zakup i dostawa wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku,

2.2.Zadanie 2: Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłobucku;

3.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;

5.      Termin realizacji (wymagany):

5.1.   Zadanie 1: ciągłe 10-02-2005r.–31-12-2005r. w dostawach miesięcznych

5.2.   Zadanie 2: ciągłe 10-02-2005r.–31-12-2005r. w dostawach miesięcznych

6.      Wadium:

6.1.   Zadanie 1 -  500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100).

6.2.   Zadanie 2 -  300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100).

7.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

8.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem.

9.      Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotr Mach,  e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 8:00-15:00.

10.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

11.  Termin składania ofert upływa dnia: 1 lutego 2005  r. o godzinie 10:00.

12.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 1 lutego 2005 r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

13.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.