Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wycena nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego do celów zbycia, zadania 1 i 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Wycena nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego do celów zbycia, zadania 1 i 2

(CPV 70332 100 – 8).

1.      Miejsce realizacji: Kłobuck.

2.      Dopuszcza się składania ofert częściowych.

2.1.   Zadanie 1 - wycena nieruchomości położonej w Kłobucku ul Długosza 114, oznaczonej jako działka nr 1051/29 o pow. 1337 m² obręb Zagórze m. Kłobuck, zabudowanej budynkiem warsztatowo-garażowym o pow. 382,60 m², stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego do celów zbycia.

2.2.   Zadanie 2 - wycena nieruchomości położonej w Kłobucku ul. 9 Maja, oznaczonej jako działka nr 4350/228 o pow. 358 m² obręb Kłobuck m. Kłobuck, niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego do celów zbycia.

3.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;

5.      Termin realizacji (wymagany):

5.1.   Zadanie 1: 18 marca 2005

5.2.   Zadanie 2: 18 marca 2005

6.      Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

7.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

8.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem.

9.      Uprawniony do kontaktów z oferentami: Maria Lasota, e-mail: geodezja@klobucki.pl  tel. (34) 3109562, fax. 34/3100296 pok. nr 136 w godz. 8:00-15:00.

10.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

11.  Termin składania ofert upływa dnia: 7 lutego 2005  r. o godzinie 1000.

12.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 7 lutego 2005 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

13.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.