Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Zarząd Powiatu Kłobuckiego

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI

Jednostka ewidencyjna Kłobuck– obszar wiejski

(CPV 74274300-3)

 

1.      Miejsce realizacji: teren gminy Kłobuck.

2.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4.      Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;

5.      Termin realizacji (wymagany):

5.1.   rozpoczęcie: ustala się na dzień podpisania umowy,

5.2.   zakończenie:

Ø      etap I             31 lipca 2005 r.

Ø      etap II            31 października 2005 r.

6.      Zamawiający wymaga wpłaty wadium -  4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).

7.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

8.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ 25.00 zł

9.      Uprawnieni do kontaktów z oferentami w godz. 800-1400:

9.1.   w sprawie przedmiotu zamówienia: Maciej Kuk, pok. 98, tel. +34 3109556;

9.2.   w sprawie procedury przetargowej: Piotr Mach, pok. 2, tel. +34 3109502.

10.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

11.  Termin składania ofert upływa dnia: 2 marca 2005  r. o godzinie 1000.

12.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2 marca 2005 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

13.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.