Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wycena nieruchomości położonych w Kłobucku, Gruszewni oraz określenie wartosci rynkowej nieruchomości położonej w Zawadach

nowa podstrona, dodana 2005-02-18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Wycena nieruchomości położonych w Gruszewnii i w Kłobucku do celów ustalenia wartości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną zadanie 1i 2 (CPV 70332 100 – 8) oraz określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kłobucku ul. Stawowa do celów ustalenia wartości nieruchomości do oddania jej w użytkowanie zadanie 3 (CPV 70332 100 – 8) i określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Zawadach wraz z określeniem minimalnej stawki czynszu dzierżawnego (przeznaczenie - działalność gospodarcza i rekreacyjno wypoczynkowa) zadanie 4 (CPV 70332 100 – 8).

1.      Miejsce realizacji: Kłobuck.

2.      Dopuszcza się składania ofert częściowych.

2.1.   Zadanie 1 - wycena określająca  wartości nieruchomości zajętych pod drogę krajową Nr 43 , położonych w Gruszewni gm. Kłobuck oznaczonych nr  działek : 205/8 o pow. 55 m², 205/7 o pow. 54 m², 190/3 o pow. 41 m², 224/5 o pow. 55 m², i 318/3 o pow. 11 m² - obręb Gruszewnia gm. Kłobuck  do celów  ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.),

2.2.   Zadanie 2 - wycena określająca wartości nieruchomości zajętej pod drogę gminną  Nr 0808003 , położonej w Kłobucku ul. Kręta  , oznaczonej nr działki 67/5  o pow.  100 m² - obręb Zakrzew m. Kłobuck do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.),

2.3.   Zadanie 3 - określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kłobucku ul. Stawowa , oznaczonej nr działek 538/1 , 539/1, 539/2 o pow. ogólnej 14.3837 ha – obręb Rybno m. Kłobuck do celów  oddania nieruchomości  w użytkowanie ,

2.4.   Zadanie 4 - określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Zawadach gm. Popów oznaczonych nr działki 42/77 o pow. 0.1511ha z określeniem minimalnej stawki czynszu dzierżawnego (przeznaczenie - działalność gospodarcza) i  dla użytku N o pow. 1.3542 ha w działce nr 504/2 obręb Zawady gm. Popów wraz z określeniem minimalnej stawki czynszu dzierżawnego (przeznaczenie - działalność rekreacyjno -wypoczynkowa) .

3.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;

5.      Termin realizacji (wymagany) dla wszystkich zadań: 18 kwiecień 2005

6.      Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

7.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

8.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem.

8.1.   Uprawniony do kontaktów z oferentami: Zofia Mandat, e-mail: geodezja@klobucki.pl  tel. (34) 3109562, fax. 34/3100296 pok. nr 136 w godz. 800-1500 – zadanie 1 i 2

8.2.   Maria Lasota, e-mail: geodezja@klobucki.pl  tel. (34) 3109562, fax. 34/3100296 pok. nr 136 w godz. 800-1500 – zadanie 3 i 4

9.      Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

10.  Termin składania ofert upływa dnia: 8 marca 2005  r. o godzinie 1000.

11.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 8 marca 2005 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

12.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

Starosta Kłobucki

mgr Dariusz Desperak