Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy - 3 zadania, dla Powiatowego Urzędu Pracy

nowa podstrona, dodana 2005-03-21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy - 3 zadania, dla Powiatowego Urzędu Pracy

(CPV 80411200-0)

 

1.      Miejsce realizacji: Powiat kłobucki, miasto Częstochowa

2.      Opis przedmiotu zamówienia: Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy - 3 zadania:

2.1.   Zadanie 1 - Prawo Jazdy kat. „C kurs dla osób bezrobotnych kierowanych indywidualnie – max ilość uczestników do 10 osób.

2.2.   Zadanie 2 - Prawo Jazdy kat. „E/C” kurs dla osób bezrobotnych kierowanych indywidualnie – max ilość uczestników do 10 osób

2.3.   Zadanie 3 - Prawo Jazdy kat. „D” kurs dla osób bezrobotnych kierowanych indywidualnie – max ilość uczestników do 5 osób

3.      Dopuszcza się składania ofert częściowych.

4.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

5.      Termin realizacji (wymagany):

5.1.   sukcesywnie, w miarę zgłoszeń od 25. 04 2005r.  do 20.12.2005r.

6.      Wadium:

6.1.   Zadanie 1 -  300,00 zł (słownie złotych: trzysta ).

6.2.   Zadanie 2 -  300,00 zł (słownie złotych: trzysta ).

6.3.   Zadanie 3 -  300,00 zł (słownie złotych: trzysta ).

7.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

8.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ – 10 zł. Zamawiający nie wystawia Faktur VAT.

9.      Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotr Mach,  e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 8:00-14:00.

10.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

11.  Termin składania ofert upływa dnia: 07.04.2005 r. o godzinie 10:00.

12.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 07.04.2005 r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

13.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki dodatkowe spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

13.1.  spełniający warunki art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

13.2.  posiadają uprawnienia do organizowania kursów prawa jazdy;

13.3.  dysponują miejscem szkolenia teoretycznego zlokalizowanym na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.

13.4.  dysponują  co najmniej dwoma instruktorami z odpowiednimi kwalifikacjami

14.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

mgr Dariusz Desperak