Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Dokumentację  geodezyjno- prawna  z podziału nieruchomości

(CPV –74225000-2)

 

1.      Miejsce realizacji: Kłobuck.

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego drogi powiatowej Nr S 2047  Grodzisko –Libidza tj.

Ø      projekt podziału z linią rozgraniczającą stan faktyczny zajęcia części działek pod drogę powiatową dla działek nr 1035/2 , 1040/2, obręb Libidza  gm. Kłobuck do celów uwłaszczenia w trybie art.73 ustawy z dn.13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn zm.),

Ø      mapę do celów sądowych dla działek nr 1088/2, 1088/6, 1035/1, 1088/7 o pow. ogólnej 0,7323 ha obręb Libidza gm. Kłobuck do postępowania o zasiedzenie nieruchomości.

3.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

5.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;

6.      Termin realizacji (wymagany): 21 sierpień 2005r

7.      Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

8.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

9.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem.

10.  Uprawniony do kontaktów z oferentami:

Maria Lasota, e-mail: geodezja@klobucki.pl  tel. (34) 3109562, fax. 34/3100296 pok. nr 136 w godz. 8:00-15:00;

11.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

12.  Termin składania ofert upływa dnia: 16 maja 2005r. o godzinie 1000.

13.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 16 maja 2005 r. o godzinie 1120 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

14.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

mgr Dariusz Desperak