Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych

(CPV- 74274000-0)

 

1.      Miejsce realizacji: Kłobuck.

2.      Dopuszcza się składania ofert częściowych.

2.1.   Zadanie 1 - wykonanie mapy z opisem dla działki nr 906 o pow. 0,0650 ha obręb Kłobuck m. Kłobuck do założenia księgi wieczystej w sądzie - pochodzenie nieruchomości z Rep. hip.99

2.2.   Zadanie 2 - wykonanie mapy dla działek nr 540/2, 541/2, 545/2 o pow. ogólnej 0,2288 ha, obręb Złochowice gm. Opatów wraz z aktualizacją użytków do założenia księgi wieczystej - pochodzenie z wywłaszczenia

2.3.   Zadanie 3 - wykonanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego dla:

Ø      działki nr 548 o pow. 0.0470 ha , Rybno gm. Kłobuck,

Ø      działki nr 1008 o pow. 2,3149 obręb Zawady gm. Popów,

do założenia księgi wieczystej w sądzie – pochodzenie z Lasów Państwowych

2.4.   Zadanie 4 - wykonanie dokumentacji dla działek nr 159/14, 159/15 o pow. 3,9523 ha obręb Golce i działki nr 292 o pow. 6,1444ha obręb Truskolasy gm. Wręczyca Wielka (hałdy po kopalniane), dokumentacja będzie spełniała kryteria zmierzające do założenia księgi wieczystej

2.5.   Zadanie 5 – wykonanie map do celów prawnych dla działek nr 981 i 988 o pow. ogólnej 5.2100 ha obręb Zawady gm. Popów do założenia księgi wieczystej w sądzie – tereny kolejowe

2.6.   Zadanie 6 - wykonanie map z opisem dla 25 działek Skarbu Państwa byłego Zasobu Państwowego Funduszu Ziemi z terenu gminy Popów i Opatów do założenia ksiąg wieczystych w sądzie wg załączonej listy do SIWZ

3.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;

5.      Termin realizacji (wymagany):

5.1.   Zadanie 1 – 21 czerwiec 2005r.

5.2.   Zadanie 2 - 21 czerwiec 2005r.

5.3.   Zadanie 3 - 21 czerwiec 2005r.

5.4.   Zadanie 4 – 21 sierpień 2005r.

5.5.   Zadanie 5 - 21 czerwiec 2005r.

5.6.   Zadanie 6- 21 czerwiec 2005r.

6.      Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

7.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

8.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem.

9.      Uprawniony do kontaktów z oferentami:

9.1.   Maria Lasota, e-mail: geodezja@klobucki.pl  tel. (34) 3109562, fax. 34/3100296 pok. nr 136 w godz. 8:00-15:00;

10.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

11.  Termin składania ofert upływa dnia: 16 maja 2005r. o godzinie 1000.

12.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 16 maja 2005 r. o godzinie 1050 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

13.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

mgr Dariusz Desperak