Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe ( 5 zadań )

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Wycena nieruchomości – operaty szacunkowe ( 5 zadań )

(CPV 70332 100 – 8).

1.      Miejsce realizacji: Kłobuck.

2.      Dopuszcza się składania ofert częściowych.

2.1.   Zadanie 1 - wycena określająca  wartość prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  gruntowej działki  nr  950 o pow.  0,1525 ha , obręb  Zawady  gm. Popów do  ustalenia ceny  przy  sprzedaży  na rzecz  użytkownika  wieczystego  w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami  ,

2.2.   Zadanie 2 - wycena określająca  wartość prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej  działki  nr  585/41  o pow.  0,2513 ha, obręb Zakrzew  m. Kłobuck  do  ustalenia ceny  przy  sprzedaży  na rzecz  użytkownika  wieczystego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami  ,

2.3.   Zadanie 3  - wycena określająca  wartość prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki  nr  2/2 o pow.  2,6991 ha ,  obręb Kłobuck m. Kłobuck do ustalenia ceny  przy  sprzedaży  na rzecz  użytkownika  wieczystego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami  ,

2.4.   Zadanie 4 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętych  pod drogę krajową Nr 43 , położonych w  Gruszewni gm. Kłobuck , oznaczonych  nr działek :  227/3 i 228/3 o pow. łącznej  43 m² , 145/4 i 214/4 o pow. łącznej  84 m² i  115/6 o pow. 70 m²    do celów  ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn zm.) ,

2.5.   Zadanie 5 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną – ul. Rómmla w Kłobucku oznaczonej jako działki nr 1144/4 , 1144/5 o pow. ogólnej 105 m² , do celów  ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn zm.),

3.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;

5.      Termin realizacji (wymagany):

5.1.   Zadanie 1 – 14 czerwiec 2005r.

5.2.   Zadanie 2 - 14 czerwiec 2005r.

5.3.   Zadanie 3 - 14 czerwiec 2005r.

5.4.   Zadanie 4 - 14 czerwiec 2005r.

5.5.   Zadanie 5 - 14 czerwiec 2005r.

6.      Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

7.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

8.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem.

9.      Uprawniony do kontaktów z oferentami:

9.1.   Maria Lasota, e-mail: geodezja@klobucki.pl  tel. (34) 3109562, fax. 34/3100296 pok. nr 136 w godz. 8:00-15:00;

10.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

11.  Termin składania ofert upływa dnia: 16 maja 2005r. o godzinie 1000.

12.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 16 maja 2005 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

13.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

mgr Dariusz Desperak