Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości

ZI.I.3471/14/05 GKN 3421/12/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dokumentacja geodezyjno prawna z podziału nieruchomości

 (CPV 74225000 – 2)

1.      Miejsce realizacji: Kłobuck.

2.      Opis zamówienia: Podział geodezyjny działki nr 5711 o pow. 1,5003 ha, obręb Kłobuck, m. Kłobuck polegający na wydzieleniu części działki do wygaszenia trwałego zarządu dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Kłobucku zgodnie z wstępnym projektem podziału.

3.      Nie opuszcza się składania ofert częściowych.

4.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

5.     Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;

6.      Termin realizacji (wymagany): 3 październik 2005r

7.      Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

8.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

9.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem.

10.  Uprawniony do kontaktów z oferentami:

Maria Lasota, e-mail: geodezja@klobuck.pl  tel. (34) 3109562, fax. 34/3100296 pok. nr 136 w godz. 8:00-15:00;

11.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

12.  Termin składania ofert upływa dnia: 22 czerwca 2005 do godz. 1000.

13.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 22 czerwca r. o godzinie 1045 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

14.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

mgr Dariusz Desperak