Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych

ZI.I.3471/13/05 GKN3421/11/05                                                                                                                   

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych

 

(CPV- 74274000-0)

1.      Miejsce realizacji: Kłobuck.

2.      Dopuszcza się składania ofert częściowych.

2.1.   Zadanie 1 -  wykonanie mapy do celów prawnych dla działek  nr  540/2, 541/2, 545/2  o pow. ogólnej 0,2288 ha , obręb  Złochowice gm. Opatów wraz z aktualizacją użytków do założenia księgi wieczystej - własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

2.2.   Zadanie 2  - wykonanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego do założenia księgi wieczystej w sądzie dla:

2.2.1.      działki nr 548  o pow. 0.0470 ha, Rybno gm. Kłobuck ,

2.2.2.      działki nr 1008 o pow. 2,3149 ha, obręb Zawady gm. Popów,

pochodzenie z Lasów Państwowych

2.3.   Zadanie 3 - wykonanie map do celów prawnych dla  działek nr 981 i 988  o pow. ogólnej 5.2100 ha,  obręb Zawady gm. Popów  do założenia księgi wieczystej w sądzie – tereny kolejowe na podstawie przepisów ustawy o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. z 1946r Nr 3 poz. 17) 

3.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4.     Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;

5.      Termin realizacji (wymagany):

5.1.   Zadanie 1 – 11 sierpień 2005r.

5.2.   Zadanie 2 - 11 sierpień 2005r.

5.3.   Zadanie 3 - 11 sierpień 2005r.

6.      Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

7.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

8.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem.

9.      Uprawniony do kontaktów z oferentami:

9.1.   Maria Lasota, e-mail: geodezja@klobuck.pl  tel. (34) 3109562, fax. 34/3100296 pok. nr 136 w godz. 8:00-15:00;

10.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, 

       pok. nr 20

11.  Termin składania ofert upływa dnia: 22 czerwca 2005r. o godzinie 1000.

12.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 22 czerwca 2005 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

13.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

mgr Dariusz Desperak