Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
zakup i dostawę tablic rejestracyjnych  na potrzeby

Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku

(CPV 27.52.00.00).

 

1.      Miejsce realizacji zamówienia: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Wydział Komunikacji i Transportu ul. Wieluńskiej 11 Kłobuck.

2.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4.      Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67. ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

5.      Termin realizacji: 8 sierpnia 2005 – 9 sierpnia 2006 /jeden rok/.

6.      Wadium: 4 500,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset zł).

7.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena 100 %.

8.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 12,50 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym.

9.        Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotr Mach,  e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 800-1500

10.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

11.  Termin składania ofert upływa dnia: 27 lipca 2005r o godzinie 1000.

12.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 27 lipca 2005r o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

13.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Satrosta Kłobucki

mgr Dariusz Desperak