Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (3 zadania)

ZI.I.3471/18/05 GKN 3421/14/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Wycena nieruchomości – operaty szacunkowe (3 zadania)

(CPV 70332 100 – 8).

1.      Miejsce realizacji: Kłobuck.

2.      Dopuszcza się składania ofert częściowych.

2.1.   Zadanie 1 - wycena wartości rynkowej nieruchomości położonej w Kłobucku ul. Górnicza, oznaczonej jako działki nr: 438/7, 438/9, 438/23, 438/26, 438/28, 438/33 o łącznej pow. 0,6600 ha, obręb Kłobuck m. Kłobuck do ustalenia ceny nieruchomości przy zbyciu.

2.2.   Zadanie 2 – wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę krajową Nr 43 położonych w Gruszewni gm. Kłobuck, oznaczonych nr działek: 136/3 o pow. 0,0006 ha i 125/3 o pow. 0,0020 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ... (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z póź. zm.).

2.3.   Zadanie 3 - wycena określająca wartość dla nieruchomości zajętych pod drogę gminną Nr 0832027 położonych w Lindowie gm. Lipie, oznaczonych jako działki nr:

a)      75/3 o pow. 0,0454 ha,

b)      70/5 o pow. 0,0378 ha,

c)      78/7 o pow. 0,1367 ha,

d)      77/5 o pow. 0,0562 ha,

e)      72/3 i 74/1 o pow. łącznej 0,0815 ha,

f)        70/6 o pow. 0,0216 ha,

do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ... (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z póź. zm.)

3.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;

5.      Termin realizacji (wymagany): Zadanie 1,2,3 – 31 sierpnia 2005r.

6.      Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

7.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

8.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem.

9.      Uprawniony do kontaktów z oferentami:

9.1.   Maria Lasota, e-mail: geodezja@klobuck.pl  tel. (34) 3109562, fax. 34/3100296 pok. nr 136 w godz. 800-1500;

10.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

11.  Termin składania ofert upływa dnia: 29 lipca 2005r. o godzinie 1000.

12.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 29 lipca 2005 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

13.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

mgr Dariusz Desperak