Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów - kurs podstawy przedsiębiorczosci dla PUP

 

 

EFS                                                               Unia Europejska

 

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWEGO

PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów - kurs podstawy przedsiębiorczości dla Powiatowego Urzędu Pracy

(CPV 80423200-7)

 

1.      Miejsce realizacji: Powiat kłobucki, miasto Częstochowa

2.      Opis przedmiotu zamówienia: Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów - kurs podstawy przedsiębiorczości dla Powiatowego Urzędu Pracy:

Kurs dla osób bezrobotnych odbędzie się w 2 grupach, pierwsza grupa 26 osobowa i druga grupa 7 osobowa.

3.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

5.    Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających;

6.      Termin realizacji (wymagany):

6.1.   grupa 26 osób przeszkolonych do 30.09.2005 i druga grupa 7 osób do 30.03.2006.

7.      Wadium: -  300,00 zł (słownie złotych: trzysta ).

8.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

9.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ – 10 zł. Zamawiający nie wystawia Faktur VAT.

10.  Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotr Mach,  e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 8:00-14:00.

11.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

12.  Termin składania ofert upływa dnia: 08.08.2005 r. o godzinie 1000.

13.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 08.08.2005 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

14. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki dodatkowe:
 14.1. spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 14.2. spełniający warunki art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 14.3. są wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych /zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 roku (Dz. U. Nr 236, poz. 2365/ prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy);
 14.4. dysponują miejscem szkolenia zlokalizowanym na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.

15.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.