Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (4 zadania)

ZI.I.3471/20/05 GKN 3421/15/05

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail: zam_pub@klobuck.pl

ogłasza
przetarg nieograniczony na:


Wycena nieruchomości – operaty szacunkowe (4 zadania)

(CPV 70332 100 – 8)

 

1. Miejsce realizacji: powiat kłobucki.

2. Dopuszcza się składania ofert częściowych.

2.1. Zadanie 1 - wycena określająca wartość gruntów dla 46 nieruchomości położonych na terenie miasta Kłobuck i 2 nieruchomości położonych w Kamyku gm. Kłobuck, opisanych wg oznaczenia w ewidencji gruntów w wykazie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa a oddanych w użytkowanie wieczyste do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

2.2. Zadanie 2 - wycena określająca wartość gruntów dla 11 nieruchomości położonych na terenie miasta Krzepice, opisanych wg oznaczenia w ewidencji gruntów w wykazie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa a oddanych w użytkowanie wieczyste do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego .

2.3.  Zadanie 3 - wycena określająca wartość gruntów dla 5 nieruchomości położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka opisanych wg oznaczenia w ewidencji gruntów w wykazie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa a oddanych w użytkowanie wieczyste do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

2.4.   Zadanie 4 - wycena określająca wartość gruntów dla nieruchomości położonej w Władysławowie gm. Miedźno, opisanej wg oznaczenia w ewidencji gruntów w wykazie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa a oddanej w użytkowanie wieczyste do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

3.  Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;

5.  Termin realizacji (wymagany):

5.1.   Zadanie 1            - 17 października 2005r.

5.2.   Zadanie 2-4                  - 30 wrzesień 2005r

6.  Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

7.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

8.  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem.

9.  Uprawniony do kontaktów z oferentami:

     9.1. Maria Lasota, e-mail: geodezja@klobuck.pl  tel. (34) 3109562, fax. 34/ 3100296 pok. nr 136 w godz. 800-1500;

10. Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

11. Termin składania ofert upływa dnia: 22 sierpnia 2005r. o godzinie 1000.

12. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 22 sierpnia 2005r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

13. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

mgr Dariusz Desperak