Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości ( 2 zadania)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

 

Dokumentację  geodezyjno-prawną  z podziału nieruchomości (2 zadania)

(CPV –74225000-2)

 

1.      Miejsce realizacji: powiat kłobucki.

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Dokumentacja  geodezyjno- prawna  z podziału nieruchomości (2 zadania) (CPV –74225000-2)

a.       Zadanie 1 – podział geodezyjny działki nr 1212/8 o pow.0,1774 ha ,obręb Kłobuck, m. Kłobuck – polegający na wydzieleniu części działki zajętej pod drogę powiatową nr S 2043 do przejęcia i odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. -Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.) wraz z opracowaniem dokumentacji do regulacji KW.

b.      Zadanie 2 – podział geodezyjny działki nr 430/2 o pow.0,6406 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej obręb Długi Kąt, gmina Wręczyca Wielka – polegający na wydzieleniu części działki  niezbędnej do obsługi budynków do zwrotu na rzecz byłych właścicieli. Podział wykonać zgodnie z art.95 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603).

3.      Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

4.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

5.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;

6.      Termin realizacji (wymagany):

Zadanie 1 i 2 do 28 listopada 2005r w dwóch etapach

6.1.   Etap I - 15 październik 2005r.

6.2.   Etap II - 28 listopad 2005r.

7.      Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

8.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

9.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem.

10.  Uprawniony do kontaktów z oferentami:

Maria Lasota, e-mail: geodezja@klobucki.pl  tel. (34) 3109562, fax. 34/3100296 pok. nr 136 w godz. 800-1500;

11.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

12.  Termin składania ofert upływa dnia: 24 sierpnia 2005 r. o godzinie 1000.

13.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 24 sierpnia 2005 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

14.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 Starosta Kłobucki

mgr Dariusz Desperak