Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zakup opału w sezonie grzewczym 2005/2006 wraz z dostawą własnym transportem do szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu Kłobuckiego

Nr ZI.I – 347122/05                                                         22 sierpnia 2005 r

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Zakup opału w sezonie grzewczym 2005/2006 wraz z dostawą własnym transportem do szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu Kłobuckiego

(CPV 10121000-0)

 

1.      Miejsce realizacji: Kłobuck, Krzepice, Waleńczów.

2.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4.      Termin realizacji (wymagany): 26 wrzesień 2005 - 25 luty 2006

5.      Zamawiający wymaga wpłaty wadium: -  2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset zł 00/100).

6.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

7.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ – 10 zł. Zamawiający nie wystawia faktur VAT.

8.      Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotr Mach,  e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 800-1400.

9.      Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

10.  Termin składania ofert upływa dnia: 06.09.2005 r. o godzinie 1000.

11.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 06.09.2005 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

12.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

mgr Dariusz Desperak