Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (4 zadania)

ZI.I.3471/23/05 GKN 3421/16/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Wycena nieruchomości – operaty szacunkowe (4 zadania)

(CPV 70332 100 – 8).

 

1. Miejsce realizacji: powiat kłobucki.
2. Dopuszcza się składania ofert częściowych.
2.1. Zadanie 1 - wycena określająca wartość gruntów dla 3 nieruchomości położonych w Kamińsku gm. Przystajń, opisanych wg oznaczenia w ewidencji gruntów w wykazie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa a oddanych w użytkowanie wieczyste do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (zestawienie zał. nr 1  SIWZ)
2.2. Zadanie 2 - wycena określająca wartość gruntów dla 5 nieruchomości położonych na terenie gmin Opatów i Panki, opisanych wg oznaczenia w ewidencji gruntów w wykazie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa a oddanych w użytkowanie wieczyste do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (zestawienie zał. nr 2  SIWZ)
2.3. Zadanie 3 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położonych w Grabarzach gm. Lipie, oznaczonych nr działek: 57/1, 74/1, 91/1 o pow. łącznej 0,1880 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ... (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z póź. zm.).
2.4. Zadanie 4 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położonych w Grodzisku gm. Wręczyca Wielka, oznaczonych nr działki 294/2 o pow. 0,0338 ha, do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ... (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z póź. zm.).

3.   Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4.   Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

5.   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień   uzupełniających;

6.   Termin realizacji (wymagany):
6.1. Zadanie 1 – 2 - 28 października 2005r.
6.2. Zadanie 3 - 4  - 21 października 2005r

7.   Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

8.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - cena 100 %

9.   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem.

10.  Uprawniony do kontaktów z oferentami:

10.1.Maria Lasota, Zofia Mandat,  e-mail: geodezja@klobuck.pl  tel. (34) 3109562, fax. 34/3100296 pok. nr 136 w godz. 800-1500;

11.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

12.  Termin składania ofert upływa dnia: 22 września 2005r. o godzinie 1000.

13.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 22 września 2005r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

14.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.


Starosta Kłobucki
Dariusz Desperak