Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie posadzki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku o powierzchni 225m

Nr ZI.I. - 3471/27/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Wykonanie posadzki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku o powierzchni 225m2

(CPV 45262370-5.)

 

1.      Miejsce realizacji: Kłobuck

2.      Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie posadzki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku o powierzchni 225m . Podkład pod posadzkę sportową o powierzchni 225 m2 należy wykonać według następującej technologii:

2.1.           podsypka z zagęszczonego piasku gruboziarnistego

2.2.           warstwa betonu B-10 gr.12 cm

2.3.            izolacja przeciwwilgociowa: 2 x papa na lepiku

2.4.           izolacja termiczna: styropian FS15 gr. 5 cm

2.5.           folia gr.1,5 mm

2.6.           warstwa betonu B-20 gr.10 cm zbrojona krzyżowo prętami fi 8 co 20 cm

3.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

5.      Termin realizacji (wymagany):  do dnia 25 października  2005r.

6.      Zamawiający nie wymaga wadium.

7.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

8.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za potwierdzeniem zwrotnym.

9.      Uprawniony do kontaktów z oferentami

—       w zakresie przedmiotu zamówienia:

Kierownik warsztatów szkolnych - Leszek Szwajcarzewski Zespół Szkół nr 1, ul. Zamkowa nr 6, tel.34 / 3172992

—       w zakresie procedury przetargowej:

Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502

10.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

11.  Termin składania ofert upływa dnia: 10 października 2005r. o godzinie 1000.

12.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 10 października 2005r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

13.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki dodatkowe:

13.1.       spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

13.2.       spełniający warunki art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

13.3.       spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

Dariusz Desperak