Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości ( 2 zadania)

ZI.I.3471/26/05 GKN 3421/18/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
 Dokumentacja geodezyjno prawna z podziału nieruchomości

(CPV 74225000-2)

(CPV 70332 100 – 8).

1.      Miejsce realizacji: powiat kłobucki.

2.      Dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zadanie  1 – podział geodezyjny działki nr 63/5 o pow.0,0566 ha  i nr 63/6 opow. 1,1763 ha obręb Suchany gm. Miedźno, stanowiących własność Anny Skowronek polegający na wydzieleniu gruntu zajętego pod drogę powiatową  nr S 2025 w trybie art. 95 pkt. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 2001 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r Nr 261 poz. 2603 z późn.zm.)  do wykupu przez Powiat w drodze umowy cywilno-prawnej .

 

Zadanie 2 - podział geodezyjny działki nr 1779/2 o pow. 1,8879 ha ,obręb Krzepice  m.Krzepice, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, z uwzględnieniem podziału budynku polegający na wydzieleniu działki pod lokalami mieszkalnymi wraz z gruntem niezbędnym do ich obsługi  zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr 728/2005 Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia 2005r  .

W zakresie zadania  opinia o sposobie i możliwości podziału budynku .

3.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;

6.      Termin realizacji (wymagany):

6.1.   Zadanie 1 – 2             - 20 grudzień 2005 r.

7.      Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

8.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

9.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem.

10.  Uprawniony do kontaktów z oferentami:

10.1.   Maria Lasota, Zofia Mandat, 

 e-mail: geodezja@klobuck.pl  tel. (34) 3109562,

fax. 34/3100296 pok. nr 136 w godz. 800-1500;

11.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

12.  Termin składania ofert upływa dnia: 11 października 2005r. o godzinie 1000.

13.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 11 października 2005r. o godzinie 1050 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

14.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

Dariusz Desperak