Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (4 zadania)

ZI.I.3471/25/05 GKN 3421/17/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Wycena nieruchomości – operaty szacunkowe (4 zadania)

(CPV 70332 100 – 8).

1.      Miejsce realizacji: powiat kłobucki.

2.      Dopuszcza się składania ofert częściowych.

2.1.   Zadanie 1 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną  położonej  w  Kłobucku – ul. Rómmla , oznaczonej jako działka nr 1143/2 o pow. 0,0123 ha  , obręb Kłobuck m. Kłobuck   do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ... ( Dz.U.Nr 133 poz. 872 z póź. zm.) .  

 

2.2.   Zadanie 2 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę powiatową  położonej  w  Wręczycy Wielkiej – ul. Podgaj , oznaczonej jako działka nr 928/13 o pow. 0,0088 ha  , obręb Wręczyca Wielka gm. Wręczyca Wielka  do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ... ( Dz.U.Nr 133 poz. 872 z póź. zm.) .  

 

2.3.   Zadanie 3 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętych pod drogę krajową ,  położonych   w  Gruszewni  , oznaczonych jako działki:  nr nr 251/3 , 356/3 o pow. łącznej 0,0389ha i nr nr 147/3 ,  344/3 o pow. łącznej 0,0046 ha  , obręb Gruszewnia gm. Kłobuck  do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ... ( Dz.U.Nr 133 poz. 872 z póź. zm.) .  

 

2.4.   Zadanie 4 - wycena określająca wartość nieruchomości zajętej pod drogę gminną  położonej  w  Białej , oznaczonej jako działka nr 289/2 o pow. 0,0191ha  , obręb Biała Górna  gm. Kłobuck   do celów ustalenia odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ... ( Dz.U.Nr 133 poz. 872 z póź. zm.) .  

3.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

4.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;

6.      Termin realizacji (wymagany):

6.1.   Zadanie 1 – 4   - 7 listopad 2005 r.

7.      Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

8.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

9.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zwrotnym potwierdzeniem.

10.  Uprawniony do kontaktów z oferentami:

10.1.      Maria Lasota, Zofia Mandat, 

 e-mail: geodezja@klobuck.pl  tel. (34) 3109562,

fax. 34/3100296 pok. nr 136 w godz. 800-1500;

11.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

12.  Termin składania ofert upływa dnia: 11 października 2005r. o godzinie 1000.

13.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 11 października 2005r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

14.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

Dariusz Desperak