Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu Pierwszy Biznes dla PUP

Nr ZI.I - 3471/24/05

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Pierwszy Biznes”, dla Powiatowego Urzędu Pracy

(CPV 80423200-7)

 

1. Miejsce realizacji: Powiat kłobucki, miasto Częstochowa

2. Opis przedmiotu zamówienia: Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Pierwszy Biznes”, dla Powiatowego Urzędu Pracy (CPV 80423200-7) dla osób bezrobotnych - ilość uczestników 15 osób. Wymagania dotyczące kursu określone są w „Planie i metodyce szkolenia”(załącznik nr 1)

3.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4.  Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

5.  Termin realizacji (wymagany):  październik  2005r.  grudzień 2005r..

6.  Zamawiający nie wymaga wadium.

7.  Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

8.  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za potwierdzeniem zwrotnym.

9.  Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotr Mach,  e-mail: zam_pub@klobuck.pl  tel. (34) 3109502, fax. 34/3109507 pok. nr 2 w godz. 800-1400.

10. Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

11. Termin składania ofert upływa dnia: 17 października 2005r. o godzinie 1000.

12. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17 października 2005r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

13. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki dodatkowe:

13.1.   spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

13.2.   spełniający warunki art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

13.3.   są wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych;

13.4.   dysponują miejscem szkolenia zlokalizowanym na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.

14. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

Dariusz Desperak