Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na wykonanie aplikacji (modułu) zarządzającej dostępem do zgromadzonych danych zasobu PODGiK przez Wykonawców robót geodezyjnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Wykonanie aplikacji (modułu) zarządzającej dostępem do zgromadzonych danych zasobu PODGiK przez Wykonawców robót geodezyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku

(CPV 722520000-6)

 

1.      Miejsce realizacji: budynek Starostwa Powiatowego.

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

2.1.   Zadanie 1 - wykonanie aplikacji (modułu) zarządzającej dostępem do zgromadzonych danych zasobu przez Wykonawców robót geodezyjnych oraz zapewniającej:

o   automatyzację standardowych operacji przy przygotowaniu materiałów dla Wykonawcy

o   przydzielenie Wykonawcom robót geodezyjnych odpowiednich haseł dostępu

o   kontrolę wydawanych materiałów z rodzajem i zakresem zgłoszonych prac geodezyjnych

o   nadzór Ośrodka nad samodzielnym przygotowaniem materiałów (do zgłoszonych prac geodezyjnych) przez Wykonawcę robót geodezyjnych

o   podgląd istniejących w Ośrodku kolorowych zdjęć lotniczych (ortofotomapy)

2.2.   Zadanie 2 - sporządzenie cyfrowej kopii zasobu PODGiK (operatów ewidencyjnych) dla gmin Lipie, Miedźno, Opatów  (ok.39 tys. dok. A-4)

2.3.   Zadanie 3 - integracja powstałej bazy dokumentów z eksploatowanymi systemami i oprogramowaniem w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

3.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

5.      Termin realizacji (wymagany):

5.1.   Zadanie 1 – 12 grudnia 2005 roku.

5.2.   Zadanie 2 i 3 – 31 marca 2006 roku

6.      Wadium: 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset zł).

7.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

7.1.   cena 70 %

7.2.   jakość opracowania szkicu (wydruk) – 30 %

8.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia (18,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym. Zamawiający nie wystawia faktury VAT.

9.    Uprawniony do kontaktów z oferentami:

9.1.   Maciej Kuk, tel. (34) 3109556, pok. nr 98 w godz. 800-1500; w sprawie przedmiotu zamówienia

9.2.   Piotr Mach, tel. (34) 3109502, pok. nr 2 w godz. 800-1500; w sprawie procedury przetargowej

10.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

11.  Termin składania ofert upływa dnia: 25 października 2005 r. o godzinie 1000.

12.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 25 października 2005 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

13.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe - spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.  Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

Dariusz Desperak