Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Operator sprzętu ciężkiego”, dla Powiatowego Urzędu Pracy

EFS                               Unia Europejska

 

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWEGO

PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

 

Nr ZI.I - 3471/31/05

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Operator sprzętu ciężkiego”, dla Powiatowego Urzędu Pracy

(CPV 80423100-6)

 

1.      Miejsce realizacji: Powiat kłobucki, miasto Częstochowa, ośrodek szkoleniowy

2.      Opis przedmiotu zamówienia: Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Operator sprzętu ciężkiego” dla Powiatowego Urzędu Pracy (CPV 80423100-6 ) o specjalnościach:

2.1.   koparko ładowarki kl. III

2.2.   ładowarki jednonaczyniowe kl. III

2.3.   koparki jednonaczyniowe kl. III

Szkolenia przeznaczone jest dla 35 osób bezrobotnych z wykształceniem minimum podstawowym. Celem szkolenia jest nabycie przez osoby bezrobotne praktycznych umiejętności i kwalifikacji do pracy na stanowisku operatora ciężkiego sprzętu budowlanego i uzyskania stosownych uprawnień zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Program szkolenia musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263) oraz programem szkolenia zatwierdzonym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Całkowity czas trwania szkolenia: 170 godzin. Każdy uczestnik kierowany jest tylko na jedną specjalność. Termin realizacji zamówienia: listopad 2005 r. – grudzień 2005 r. Czas trwania kursu - 170 godzin (szkolenie teoretyczne 110 godzin, szkolenie praktyczne 60 godzin). Szkolenie teoretyczne musi się odbyć na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy, a część praktyczne w specjalistycznym ośrodku szkoleniowym na terenie Polski.

3.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4.      Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

5.      Termin realizacji (wymagany):  listopad  2005r. - 23 grudzień 2005r..

6.      Zamawiający nie wymaga wadium.

7.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100 %

8.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 lub za potwierdzeniem zwrotnym.

9.      Uprawniony do kontaktów z oferentami:

9.1. w zakresie przedmiotu zamówienia: Inspektor – Jolanta Filak, Powiatowy Urząd Pracy, ul. Długosza 114 pok. nr 304 tel. (34) 3171568, w godz. 800-1400

9.2. w zakresie procedury przetargowej: Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 / 3109502 w godz. 800-1400.

10.  Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 20

11.  Termin składania ofert upływa dnia: 28 października 2005r. o godzinie 1000.

12.  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 28 października 2005r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.

13.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki dodatkowe:

13.1.   spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

13.2.   spełniający warunki art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

13.3.  są wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych;

13.4.  dysponują miejscem szkolenia zlokalizowanym na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy.

14. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

 

Starosta Kłobucki

Krzysztof Nowak